“Olmayan bankadan 12 yıldır maaş alıyorlar”

BDDK tarafından 2001'de zarar ettiği için bankacılık yetkisi kaldırılan ve ünvanına 'tasfiye halinde' ibaresi eklenen Emlak Bankası', son 12 yıldır iktidara yakın isimlerin maaş aldığı kuruma dönüştü. 77 per­so­ne­lin ça­lış­tı­ğı...

“Olmayan bankadan 12 yıldır maaş alıyorlar”

BDDK tarafından 2001'de zarar ettiği için bankacılık yetkisi kaldırılan ve ünvanına 'tasfiye halinde' ibaresi eklenen Emlak Bankası', son 12 yıldır iktidara yakın isimlerin maaş aldığı kuruma dönüştü. 77 per­so­ne­lin ça­lış­tı­ğı...

22 Şubat 2015 Pazar 10:28
“Olmayan bankadan 12 yıldır maaş alıyorlar”
banner208
BDDK tarafından 2001'de zarar ettiği için bankacılık yetkisi kaldırılan ve ünvanına 'tasfiye halinde' ibaresi eklenen Emlak Bankası', son 12 yıldır iktidara yakın isimlerin maaş aldığı kuruma dönüştü. 77 per­so­ne­lin ça­lış­tı­ğı ban­ka­da üst ku­rul­lar­da 10 isim ça­lı­şı­yor. 2013 yı­lın­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­re, 788 bin 135 li­ra ma­li hak ve­ril­di.

Bu iddialar, Bugün gazetesinde Hasan Bozkurt imzasıyla haberleştirildi. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Ka­mu ku­rum ve ban­ka­la­rın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lu sal­ta­na­tı bit­mek bil­mi­yor. 2001 yı­lın­da za­rar et­ti­ği için BDDK ta­ra­fın­dan ban­ka­cı­lık yet­ki­si kal­dı­rı­lan ve ün­va­nı­na 'tas­fi­ye ha­lin­de' iba­re­si ek­le­nen Em­lak Ban­ka­sı, 12 yıl­dır ik­ti­da­ra ya­kın isim­le­rin ma­aş al­dı­ğı ku­ru­ma dö­nüş­tü. 77 per­so­ne­lin ça­lış­tı­ğı ban­ka­da üst ku­rul­lar­da 10 isim ça­lı­şı­yor.

7 PER­SO­NE­LE 1 YÖ­NE­Tİ­Cİ

Tas­fi­ye sü­re­ci­ne 249 adet per­so­nel­le baş­la­yan ban­ka­nın 2013 fa­ali­yet ra­po­ru­na gö­re 77 per­so­nel ça­lış­ma­ya de­vam edi­yor. Yö­ne­tim, de­ne­tim ve tas­fi­ye ku­rul­la­rın­da üst dü­zey 10 yö­ne­ti­ci ça­lı­şı­yor. Her 7 per­so­ne­le 1 yö­ne­ti­ci düş­müş olu­yor.

20 Kİ­Şİ GE­Çİ­Cİ ÇA­LI­ŞAN

77 per­so­ne­lin 20’si Zi­ra­at Ban­ka­sı'nca ge­çi­ci gö­rev­len­di­ri­len per­so­nel, 57’si tas­fi­ye kad­ro­sun­da bu­lu­nu­yor. Top­lam per­so­ne­lin 33'ü avu­kat, 14'ü ta­kip me­mu­ru. Di­ğer­le­ri ise mu­ha­se­be, ida­ri iş­ler, KEY Mü­dür­lü­ğü ve Ta­kip Dai­re Baş­kan­lı­ğı'nda gö­rev­li. Port­fö­yün­de yer alan tüm mal­lar Zi­ra­at Ban­ka­sı ve TO­Kİ­’ye dev­re­dil­me­si­ne rağ­men, tas­fi­ye ha­lin­de Em­lak Ban­ka­sı­’nın per­so­nel gi­der­le­ri sa­de­ce 2013 yı­lın­da 4 mil­yon 893 bin li­ra­ya ulaş­tı. Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı'nın Kİ­T’­ler ra­po­run­da yer alan bil­gi­le­re gö­re ça­lı­şan­la­ra 12 yıl­da top­lam 50 mil­yon li­ra pa­ra öden­di.

1 YIL­DA 788 BİN Lİ­RA

Yi­ne ban­ka­nın fa­ali­yet ra­por­la­rın­da­ki bil­gi­le­re gö­re yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­re 2013 yı­lın­da 788 bin 135 li­ra ma­li hak ve­ril­di.

İC­RA TA­Kİ­Bİ YA­PI­YOR

Ban­ka, dört ay­rı böl­ge­de 5 bin 870 ic­ra ta­kip dos­ya­sı ile bu ic­ra ta­kip­le­ri­ne bağ­lı açı­lan olan da­va­la­rı ta­kip edi­yor. Da­va­la­rın 74’ü ban­ka per­so­ne­li­ne ve di­ğer şa­hıs­la­ra açı­lan da­va­lar­dan olu­şu­yor.

MAAŞLARINI BELİRLEDİLER

En son 5 Ma­yıs 2013'te ya­pı­lan ban­ka ge­nel ku­ru­lun­da, yö­ne­tim, de­ne­tim ve tas­fi­ye ku­ru­lun­da gö­rev ala­cak isim­ler be­lir­len­di. 5 Ma­yıs 2016'ya ka­dar gö­rev ya­pa­cak yö­ne­ti­ci­le­rin ma­aş­la­rı da bu top­lan­tı­da ka­ra­ra bağ­lan­dı.

TASFİYE ÜYESİNE 10 BİN 350 LİRA

Tu­ta­nak­la­ra ge­çen ra­kam­la­ra gö­re yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri dev­le­tin di­ğer ku­rum­la­rın­da gö­rev­li de­ğil­se 5 bin li­ra, tas­fi­ye ku­ru­lu üye­si 10 bin 350 li­ra ma­aş al­ma­sı­nı ken­di­le­ri ka­rar­laş­tır­dı. Ka­mu ku­rum­la­rın­da gö­re­vi bu­lu­nan­la­ra ise 2 bin 600 ile 7 bin 700 li­ra ma­aş öde­ni­yor.

TANIDIK İSİMLER VAR

Ban­ka­nın yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı, bir dö­nem İS­Ki ve Zi­ra­at Ban­ka­sı'nda da yö­ne­ti­ci olan Ze­ki Sa­yın ya­pı­yor. Yö­ne­tim­de olan Meh­met Emin Öz­can da Halk­bank, Zi­ra­at ve Va­kıf­bank'ta yö­ne­ti­ci­lik yap­tı. Di­ğer yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ise şun­lar: Meh­met Er­soy, Dr. Hü­se­yin Çır­pan, Fa­tih Ur­gan­cı, Ha­san Er­ken. Ban­ka­nın tas­fi­ye ku­ru­lu üye­le­ri Ze­ki Sa­yın, Du­ray Şim­şek, Ab­dul­lah Soy­daş'dan olu­şur­ken, de­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ise Sü­ley­man Say­gı, Fi­liz Do­ğan.

BAŞKAN VE İKİ ÜYEYE 30 MİLYON LİRA SORGUSU

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Emlakbank'ın 2007 ve 2008 yıllarında elde ettiği kârdan ödenmesi gerekip de ödenmeyen 30 milyon liralık vergi nedeniyle Zeki Sayın ve Tasfiye kurulundaki diğer iki üye olan Duray Şimşek ve Abdullah Soydaş'ın şahsen ve zincirleme olarak sorumlu olduğunu ileri sürmüştü."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner215

banner122

banner222

banner223

banner226

banner154

banner191

banner126

banner224

banner217

banner225