Polis Meslek Eğitim Merkezleri yönetmeliği değiştirildi

İçişleri Bakanlığı’nın Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte 8 Mayıs 2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim...

Polis Meslek Eğitim Merkezleri yönetmeliği değiştirildi

İçişleri Bakanlığı’nın Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte 8 Mayıs 2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim...

15 Temmuz 2015 Çarşamba 10:01
Polis Meslek Eğitim Merkezleri yönetmeliği değiştirildi
İçişleri Bakanlığı’nın Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle birlikte 8 Mayıs 2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan ilgili yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin eğitim-öğretim sürelerini, dönemlere ayrılmasını, sınav ve değerlendirme esaslarını, başarı durumunu, öğrenci izinlerini ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususları kapsıyor. 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, POMEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim, belirlenen esaslara uyularak yürütülecek.

Buna göre; her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esas olacak. Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuvar, uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanacak. Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda görülen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenecek.

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ŞEKLİ

POMEM’lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilecek.
Okutulacak dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre hazırlanıp, Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girecek. Eğitim-öğretim müfredatı ise Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararıyla belirlenecek.
Okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkacak.
Programlar; sınıf, laboratuvar ve uygulama çalışmaları ile öğrencilere inceleme gezileri yaptırmak suretiyle gerçekleştirilecek. Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma programı hazırlayacak. Uygulama çalışmaları, öğretim elemanlarının gözetiminde; sınıf, laboratuvar, ilgili birim veya örnek polis merkezinde yaptırılacak ve uygulamalar öğrenciye açıklanacak.
POMEM’lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı ay. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin; süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenecek. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrencilere Başkanlıkça belirlenecek süreyle intibak eğitimi yaptırılacak.
Eğitim-öğretim takvimi
POMEM’lerde eğitim-öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak eğitiminin başlamasından önce POMEM’lere gönderilecek.
POMEM’lerde haftada en çok otuz saat ders yapılacak. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılacak; ancak, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri için Çarşamba günü öğleden sonra ders yapılmayacak. Ders saatlerinin günlük dağılımı ihtiyaçlar doğrultusunda POMEM Müdürlüklerince belirlenecek. Ders süresi 45 dakika olup, her ders arasında 15 dakika dinlenme arası verilecek; ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilecek.
Ders saatlerinden ayrı olarak cuma ve cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılacak. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmayacak.

EĞİTİM-ÖĞRETİME ARA VERME ZAMANLARI

Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen sömestr izninden başka resmi tatillerde de eğitim öğretime ara verilecek. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilecek.
Bunun dışında, POMEM’de eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilecek. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenecek. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenecek.

DEVAM MECBURİYETİ

Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorunda. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam 5 gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Yönetim Kurulunun teklifi Başkanın onayı ile POMEM’le ilişiği kesilecek.
POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi 20 ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybedecek. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Yönetim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilecek. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilecek.
Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci adaylığına müracaat edebilecek.
Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıranların sağlık kurulu rapor işlemleri ile POMEM içinde nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmayacak.
Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, hastalık, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere sekiz türlü izin verilecek.

ÖĞRENİM SIRASINDA EVLİLİK

Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirecekler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili evlilik soruşturmasının yürütülmesi POMEM Müdürlüğü tarafından koordine edilecek. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren 2 aylık süre dolmadan evlenemeyecek. Ancak yapılacak soruşturmanın sonucu olumlu olan öğrencilerin, iki aylık süre beklenmeden POMEM Müdürünün onayı ile evlenmelerine izin verilecek.

OKULDAN AYRILMA VE ÇIKARILMA

Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle POMEM’den ayrılabilecekler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmeyecek ve dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılacak.
4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Giriş sınavlarına başvuruda bulunamayacak. Bu durum, çıkarılan öğrencilere yazılı olarak tebliğ edilecek.
İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla; giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların, sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkân kalmadığı belirlenenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sırasında kaybedenlerin Yönetim Kurulunun kararı, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile ilişikleri kesilecek.
POMEM’deki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin mevzuatında belirtilen suçlardan dolayı disiplin notu seksenden aşağı düşen ve POMEM’le ilişiğinin kesilmesine karar verilenler ile Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM’den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşecek.
POMEM’den ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin okuldan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel olmayacak. POMEM öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları, Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılacak.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

POMEM’de sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılacak:
“Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden bildirilir.
Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.
Sınavlara katılmak için, öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.
Öğrenci bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir. Dinî ve millî bayram günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
Sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere ilan edilir.
POMEM Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.
Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür.”
Sınav sonuçları POMEM Müdürlüğüne teslim edilecek. Sonuçlar çalışma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilecek. Sınav cevap kağıtları POMEM Müdürlüğü tarafından bir yıl süre ile saklanacak.
Bir ders için, bir sınav yapılacak. Bu sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılacak. Altmış puanın altında alan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı verilecek. Bu sınavdan ise en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılacak. Başarılı olamayan öğrencinin POMEM’den ilişiği kesilecek.

MAZERET SINAVLARI

POMEM Müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle, sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınacak. Ancak öğrencilerin mazeret sınavlarına Başkanlıkça açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programının başlangıcına kadar katılmaları gerekiyod. Aksi halde POMEM’le ilişikleri kesilecek.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, POMEM çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilecek. Eğitim-öğretim süresince yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorunda.
Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilecek. Bu şekilde yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç 24 saat içinde POMEM Müdürlüğüne yapılacak. İtirazlar, içerisinde o dersi veren öğretim elemanının da bulunduğu aynı dersi okutan en az iki öğretim elemanının bulunduğu bir komisyon tarafından en geç üç gün içinde karara bağlanacak. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemeyecek.
Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilecek.

MESLEKİ EĞİTİM SERTİFİKASI

POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Başkanlık tarafından tespit edilerek POMEM Müdürlüğü tarafından tanzim edilen, POMEM Müdürü ve Başkanın imzaları bulunan POMEM mesleki eğitim sertifikası verilecek.
Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript) bir defa ücretsiz olarak verilecek. Daha sonraki taleplerde Başkanlık Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

EĞİTİM SONU SINAVI

POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şart. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek.

MESLEKİ EĞİTİM BAŞARI PUANI VE MEZUNİYET SIRALAMASI

Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile mesleki eğitim başarı puanı elde edilecek.
Mesleki eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralama olan mezuniyet sıralaması, mesleki eğitim başarı puanının yüzde 80’i ile disiplin notunun yüzde 20’sinin toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenecek. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınacak.
Mezuniyet sıralamasında, birinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında, ikinci sınav sonucunda geçenler kendi aralarında sıralanarak birinci sınav sonucunda geçenlerden sonra gelecek şekilde sıralanarak belirlenecek.
Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday memur olarak atanmaları için 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

DANIŞMAN VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, POMEM Müdürlüğü tarafından öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilecek.
Öğretim elemanları POMEM çalışma takviminde belirlenen sömestr tatillerinde izinli sayılacak. Ancak, POMEM Müdürü tatil günlerinde dahi ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarını çağırarak görev verebilecek. Çeşitli araştırma, inceleme ve çalıştırmalar yaptırabilecek.

UYGULAMALI ALAN EĞİTİMİ

POMEM’den mezun olarak kadrolara atamaları yapılan aday memurlara görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını, yapılan işlemleri öğrenmelerini ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim şube müdürlerinin gözetiminde ve Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar doğrultusunda uygulamalı alan eğitimi yaptırılacak.
Uygulamalı alan eğitiminde aday memurlara, gözlemci durumunda olduklarından fiili görev verilmeyecek. Ancak disipline riayeti, görev kavrama ve anlama, halkla ilişkiler ve öğrendiklerinin mesleğe yansıtılması bakımından il emniyet müdürlüğünde emirlerinde görevlendirildikleri amirleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonuçları sonraki eğitimlerde göz önünde bulundurulmak amacıyla ilgili POMEM Müdürlüğüne gönderilecek.

SOSYAL FAALİYETLER

Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla POMEM Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde POMEM Müdüründen, il sınırları dışında Başkandan izin alınmak suretiyle POMEM dışı çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilecek.


Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126