Zirve davasının katliam sanıkları serbest bırakıldı.

Tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni 5 yı­la in­di­ren ya­sa­nın Cum­hur­başÂ­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sı­nın ar­dın­dan, Zirve davasında 3 kişiyi katlettiği iddiasıyla yargılanan 5 sanık gece geç saatte tahliye edildi.

GÜNCEL 09.03.2014, 12:14
Zirve davasının katliam sanıkları serbest bırakıldı.
banner257
Ma­lat­ya­'da­ki Zir­ve Ya­yı­ne­vi­'n­de 18 Ni­san 2007'de Al­man uy­ruk­lu Til­man Ges­ke­'nin ya­nı sı­ra Ne­ca­ti Ay­dın ve Uğur Yük­se­l'­in bo­ğaz­la­rı­nın ke­si­le­rek öl­dü­rül­me­si ola­yı ile il­gi­li ya­ka­la­nan Em­re Gü­nay­dın, Abu­zer Yıl­dı­rım, Cu­ma Öz­de­mir, Ha­mit Çe­ker ve Sa­lih Gür­ler, Ma­lat­ya E Ti­pi Ce­za­evi'­ne ko­nul­du. Ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­nin yü­rür­lü­ğe gir­me­si ile bir­lik­te avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la nö­bet­çi mah­ke­me­ye başÂ­vu­ran 5 sa­nık için ön­ce­ki tah­li­ye ka­ra­rı ge­ce geç sa­at­ler­de çık­tı.

Ka­ra­rın ce­za­evi­ne ulaşÂ­tı­rıl­ma­sı ile bir­lik­te 7 yıl­dan bu ya­na tu­tuk­lu bu­lu­nan 5 sa­nık tah­li­ye edil­di. Ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan sa­nık­lar, açık­la­ma yap­ma­dan Ma­lat­ya E Ti­pi Ce­za­evi­'n­den ay­rıl­dı. Tah­li­ye­le­rin ar­dın­dan mağ­dur­lar ve avu­kat­la­rı sert söz­ler­le ge­lişÂ­me­yi eleşÂ­tir­di. Mağ­dur avu­kat­la­rı Er­ge­ne­kon sü­re­cin­de bı­çak gi­bi ke­si­len si­ya­si ci­na­yet­le­rin ye­ni­den başÂ­la­ya­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­ndu. Ger­çek pa­ra­lel dev­le­tin açı­ğa çı­kar­ma im­ka­nın kay­be­dil­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

Zirve mağdurlarının avukatı Or­han Ke­mal Cen­giz kararı şöyle değerlendirdi:

“Hrant Dink ve Zir­ve ci­na­yet­le­rin­de te­tik­çi­le­rin 5-6 se­ne­de dı­şa­rı çık­ma­sı te­tik­çi dev­şi­ril­me­si­ni ko­lay­laşÂ­tı­ra­cak­tır. Çün­kü te­tik­çi­ler şu­nu gö­re­cek­tir bu tür ci­na­yet ve kat­li­am­lar­dan beş al­tı se­ne son­ra ce­za­evin­den çı­kı­la­bi­li­yor. Bu Tür­ki­ye­'nin ge­le­ce­ği için kor­kunç bir me­saj ve ye­ni kat­li­am­la­rın yo­lu­nu açı­yor. Kor­ka­rım Er­ge­ne­kon, Bal­yoz da­va­ları son­ra­sın­da bıçak gibi kesilen si­ya­si ci­na­yet­ler ye­ni­den başÂ­la­ya­cak­.  Dink ve Ma­lat­ya ci­na­ye­tin­de ka­til­le­re ”˜Siz bu işÂ­le­ri hal­le­din bı­ra­kı­la­cak­sı­nız' sözü verilmişti. Bu­gün bu söz­ler ye­ri­ne ge­ti­ril­di.

İlk de­fa de­rin dev­let da­va­la­rın­da bu ka­dar de­rin­le­re ini­le­bil­miş, te­tik­çi­le­rin öte­si­ne ge­çil­mişÂ­ti. Bu olay­lar­da jan­dar­ma ro­lü an­la­şıl­ma­ya başÂ­la­mışÂ­tı. Bu da sek­te­ye uğ­ra­mış ol­du. Tah­li­ye olan İl­ker BaşÂ­buğ “Bir iti­raf­çı uz­man ça­vu­şun söz­le­ri­ne da­ya­na­rak TUS­HAD di­yor­la­r” de­mişÂ­ti. BaşÂ­buğ gi­bi es­ki ko­mu­tan­la­rın ce­vap ver­me­si ge­re­ken bir so­ru var. İl­ker Çı­nar gi­bi or­du­dan ma­aş alan bir isim gi­dip Tar­su­s'­ta na­sıl olup da ki­li­se kur­muşÂ­tur. Te­le­viz­yon­la­ra Hı­ris­ti­yan­lar hak­kın­da ya­lan­lar uy­du­ra­rak an­ti-pro­pa­gan­da yap­mışÂ­tır. Bu sı­ra­da bu ki­şi Ge­nel­kur­-ma­y'­dan ma­aş alı­yor­du. Ma­aş bor­dro­la­rı da or­ta­da. Na­sıl ol­du mis­yo­ner­lik pro­pa­gan­dası bir kaynaktan ya­ni as­ker­den or­ga­ni­ze edil­di. Ma­lat­ya Jan­dar­ma ko­mu­ta­nı ken­di üst­le­ri­ni al­da­tı­cı ra­por­lar ha­zır­la­dı. Ma­lat­ya­'da 50 ki­li­se var di­yor­lar­dı. Bu ilişÂ­ki­ler ağı or­ta­ya çı­kar­tı­lır­ken, bu da­va sek­te­ye uğ­ra­dı. Ger­çek pa­ra­lel dev­let açı­ğa çık­mak üze­rey­di bu im­kan kay­be­dil­di. Yol­suz­luk so­ruşÂ­tur­ma­sı­nın üze­ri­ni ör­te­ce­ğim di­ye bü­tün de­rin dev­let da­va­la­rı Er­ge­ne­ko­n'­un üze­ri ör­tü­lü­yor.”

Sanık avukatı: Kamu vicdanında sıkıntı oluşturacak

Sa­nık avu­kat­la­rın­dan Meh­met Ka­tar, mah­ke­me­le­rin ÖY­M'­ler kal­dı­rı­lın­ca böy­le bir ka­rar al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ka­tar, “Tah­li­ye­ler ka­mu vic­da­nın­da sı­kın­tı oluşÂ­tu­ra­cak. Mah­ke­me­le­rin ya­pa­cak bir şe­yi kal­ma­dı. 5 yıl tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni dol­dur­muş her­ke­si sa­lı­ver­mek zo­run­da­lar. Pa­zar­te­si gü­nü tah­li­ye­ler da­ha da ar­ta­ca­k” di­ye ko­nuşÂ­tu.

3 kez müebbet istenmişti

Ma­lat­ya­'da­ki Zir­ve Ya­yı­ne­vi­'nin ça­lı­şan­la­rı Al­man uy­ruk­lu Til­man Ek­ke­hart Ges­ke ile Ne­ca­ti Ay­dın ve Uğur Yük­sel 18 Ni­san 2007'de işÂ­ken­ce edi­lip, başÂ­la­rı ke­si­le­rek öl­dü­rül­dü. Olay ma­hal­lin­de 5 şüp­he­li yakalandı. Sa­nık­lar ”˜si­lah­lı te­rör ör­gü­tü kur­mak, adam öl­dür­mek suç­la­ma­sıy­la yar­gı­lan­dı. Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü ve Zir­ve da­va­sı ara­sın­da bağ­lan­tı bu­lun­du­ğu belirlendi ve sa­nık sa­yı­sı 21'e yük­sel­di.

Sa­nık­lar ara­sın­da emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon ve emek­li Al­bay Meh­met Ül­ger ile bir­lik­te 12 as­ke­ri per­so­nel yar­gı­landı. As­ke­ri per­so­nel İl­ker Çı­nar davanın giz­li ta­nığı oldu. Tah­li­ye­ler­le tu­tuk­lu sa­yı­sı 9'a düşÂ­tü. 92 du­ruşÂ­ma­nın ge­ri­de kal­dı­ğı da­va­nın 24 Şu­bat 2014'te­ki son cel­se­sin­de sav­cı, esa­sa ilişÂ­kin mü­ta­la­ası­nda sa­nık­lar Abu­zer Yıl­dı­rım, Sa­lih Gür­ler, Cu­ma Öz­de­mir, Ha­mit Çe­ker, Em­re Gü­nay­dın hak­kın­da 3'er kez ağır­laşÂ­tı­rıl­mış ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı is­temişÂ­ti. Ka­rar için du­ruşÂ­ma­ 10 Ni­sa­n'­a er­te­len­mişÂ­ti.
Yorumlar (0)
27°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi başkan daha başarılı?
Sizce hangi başkan daha başarılı?
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:16
Öğle 12:29
İkindi 15:53
Akşam 18:32
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0