Zirve davasının katliam sanıkları serbest bırakıldı.

Tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni 5 yı­la in­di­ren ya­sa­nın Cum­hur­başÂ­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sı­nın ar­dın­dan, Zirve davasında 3 kişiyi katlettiği iddiasıyla yargılanan 5 sanık gece geç saatte tahliye edildi.

Zirve davasının katliam sanıkları serbest bırakıldı.

Tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni 5 yı­la in­di­ren ya­sa­nın Cum­hur­başÂ­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sı­nın ar­dın­dan, Zirve davasında 3 kişiyi katlettiği iddiasıyla yargılanan 5 sanık gece geç saatte tahliye edildi.

09 Mart 2014 Pazar 12:14
Zirve davasının katliam sanıkları serbest bırakıldı.
Ma­lat­ya­'da­ki Zir­ve Ya­yı­ne­vi­'n­de 18 Ni­san 2007'de Al­man uy­ruk­lu Til­man Ges­ke­'nin ya­nı sı­ra Ne­ca­ti Ay­dın ve Uğur Yük­se­l'­in bo­ğaz­la­rı­nın ke­si­le­rek öl­dü­rül­me­si ola­yı ile il­gi­li ya­ka­la­nan Em­re Gü­nay­dın, Abu­zer Yıl­dı­rım, Cu­ma Öz­de­mir, Ha­mit Çe­ker ve Sa­lih Gür­ler, Ma­lat­ya E Ti­pi Ce­za­evi'­ne ko­nul­du. Ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­nin yü­rür­lü­ğe gir­me­si ile bir­lik­te avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la nö­bet­çi mah­ke­me­ye başÂ­vu­ran 5 sa­nık için ön­ce­ki tah­li­ye ka­ra­rı ge­ce geç sa­at­ler­de çık­tı.

Ka­ra­rın ce­za­evi­ne ulaşÂ­tı­rıl­ma­sı ile bir­lik­te 7 yıl­dan bu ya­na tu­tuk­lu bu­lu­nan 5 sa­nık tah­li­ye edil­di. Ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan sa­nık­lar, açık­la­ma yap­ma­dan Ma­lat­ya E Ti­pi Ce­za­evi­'n­den ay­rıl­dı. Tah­li­ye­le­rin ar­dın­dan mağ­dur­lar ve avu­kat­la­rı sert söz­ler­le ge­lişÂ­me­yi eleşÂ­tir­di. Mağ­dur avu­kat­la­rı Er­ge­ne­kon sü­re­cin­de bı­çak gi­bi ke­si­len si­ya­si ci­na­yet­le­rin ye­ni­den başÂ­la­ya­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­ndu. Ger­çek pa­ra­lel dev­le­tin açı­ğa çı­kar­ma im­ka­nın kay­be­dil­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

Zirve mağdurlarının avukatı Or­han Ke­mal Cen­giz kararı şöyle değerlendirdi:

“Hrant Dink ve Zir­ve ci­na­yet­le­rin­de te­tik­çi­le­rin 5-6 se­ne­de dı­şa­rı çık­ma­sı te­tik­çi dev­şi­ril­me­si­ni ko­lay­laşÂ­tı­ra­cak­tır. Çün­kü te­tik­çi­ler şu­nu gö­re­cek­tir bu tür ci­na­yet ve kat­li­am­lar­dan beş al­tı se­ne son­ra ce­za­evin­den çı­kı­la­bi­li­yor. Bu Tür­ki­ye­'nin ge­le­ce­ği için kor­kunç bir me­saj ve ye­ni kat­li­am­la­rın yo­lu­nu açı­yor. Kor­ka­rım Er­ge­ne­kon, Bal­yoz da­va­ları son­ra­sın­da bıçak gibi kesilen si­ya­si ci­na­yet­ler ye­ni­den başÂ­la­ya­cak­.  Dink ve Ma­lat­ya ci­na­ye­tin­de ka­til­le­re ”˜Siz bu işÂ­le­ri hal­le­din bı­ra­kı­la­cak­sı­nız' sözü verilmişti. Bu­gün bu söz­ler ye­ri­ne ge­ti­ril­di.

İlk de­fa de­rin dev­let da­va­la­rın­da bu ka­dar de­rin­le­re ini­le­bil­miş, te­tik­çi­le­rin öte­si­ne ge­çil­mişÂ­ti. Bu olay­lar­da jan­dar­ma ro­lü an­la­şıl­ma­ya başÂ­la­mışÂ­tı. Bu da sek­te­ye uğ­ra­mış ol­du. Tah­li­ye olan İl­ker BaşÂ­buğ “Bir iti­raf­çı uz­man ça­vu­şun söz­le­ri­ne da­ya­na­rak TUS­HAD di­yor­la­r” de­mişÂ­ti. BaşÂ­buğ gi­bi es­ki ko­mu­tan­la­rın ce­vap ver­me­si ge­re­ken bir so­ru var. İl­ker Çı­nar gi­bi or­du­dan ma­aş alan bir isim gi­dip Tar­su­s'­ta na­sıl olup da ki­li­se kur­muşÂ­tur. Te­le­viz­yon­la­ra Hı­ris­ti­yan­lar hak­kın­da ya­lan­lar uy­du­ra­rak an­ti-pro­pa­gan­da yap­mışÂ­tır. Bu sı­ra­da bu ki­şi Ge­nel­kur­-ma­y'­dan ma­aş alı­yor­du. Ma­aş bor­dro­la­rı da or­ta­da. Na­sıl ol­du mis­yo­ner­lik pro­pa­gan­dası bir kaynaktan ya­ni as­ker­den or­ga­ni­ze edil­di. Ma­lat­ya Jan­dar­ma ko­mu­ta­nı ken­di üst­le­ri­ni al­da­tı­cı ra­por­lar ha­zır­la­dı. Ma­lat­ya­'da 50 ki­li­se var di­yor­lar­dı. Bu ilişÂ­ki­ler ağı or­ta­ya çı­kar­tı­lır­ken, bu da­va sek­te­ye uğ­ra­dı. Ger­çek pa­ra­lel dev­let açı­ğa çık­mak üze­rey­di bu im­kan kay­be­dil­di. Yol­suz­luk so­ruşÂ­tur­ma­sı­nın üze­ri­ni ör­te­ce­ğim di­ye bü­tün de­rin dev­let da­va­la­rı Er­ge­ne­ko­n'­un üze­ri ör­tü­lü­yor.”

Sanık avukatı: Kamu vicdanında sıkıntı oluşturacak

Sa­nık avu­kat­la­rın­dan Meh­met Ka­tar, mah­ke­me­le­rin ÖY­M'­ler kal­dı­rı­lın­ca böy­le bir ka­rar al­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ka­tar, “Tah­li­ye­ler ka­mu vic­da­nın­da sı­kın­tı oluşÂ­tu­ra­cak. Mah­ke­me­le­rin ya­pa­cak bir şe­yi kal­ma­dı. 5 yıl tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni dol­dur­muş her­ke­si sa­lı­ver­mek zo­run­da­lar. Pa­zar­te­si gü­nü tah­li­ye­ler da­ha da ar­ta­ca­k” di­ye ko­nuşÂ­tu.

3 kez müebbet istenmişti

Ma­lat­ya­'da­ki Zir­ve Ya­yı­ne­vi­'nin ça­lı­şan­la­rı Al­man uy­ruk­lu Til­man Ek­ke­hart Ges­ke ile Ne­ca­ti Ay­dın ve Uğur Yük­sel 18 Ni­san 2007'de işÂ­ken­ce edi­lip, başÂ­la­rı ke­si­le­rek öl­dü­rül­dü. Olay ma­hal­lin­de 5 şüp­he­li yakalandı. Sa­nık­lar ”˜si­lah­lı te­rör ör­gü­tü kur­mak, adam öl­dür­mek suç­la­ma­sıy­la yar­gı­lan­dı. Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü ve Zir­ve da­va­sı ara­sın­da bağ­lan­tı bu­lun­du­ğu belirlendi ve sa­nık sa­yı­sı 21'e yük­sel­di.

Sa­nık­lar ara­sın­da emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon ve emek­li Al­bay Meh­met Ül­ger ile bir­lik­te 12 as­ke­ri per­so­nel yar­gı­landı. As­ke­ri per­so­nel İl­ker Çı­nar davanın giz­li ta­nığı oldu. Tah­li­ye­ler­le tu­tuk­lu sa­yı­sı 9'a düşÂ­tü. 92 du­ruşÂ­ma­nın ge­ri­de kal­dı­ğı da­va­nın 24 Şu­bat 2014'te­ki son cel­se­sin­de sav­cı, esa­sa ilişÂ­kin mü­ta­la­ası­nda sa­nık­lar Abu­zer Yıl­dı­rım, Sa­lih Gür­ler, Cu­ma Öz­de­mir, Ha­mit Çe­ker, Em­re Gü­nay­dın hak­kın­da 3'er kez ağır­laşÂ­tı­rıl­mış ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı is­temişÂ­ti. Ka­rar için du­ruşÂ­ma­ 10 Ni­sa­n'­a er­te­len­mişÂ­ti.
Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner191

banner126