Dışlama, ayrımcılık ve damgalamaya son verecek yasa teklifi Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu' teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 18 maddelik teklif, sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve...

Dışlama, ayrımcılık ve damgalamaya son verecek yasa teklifi Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu' teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 18 maddelik teklif, sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve...

12 Temmuz 2015 Pazar 11:06
Dışlama, ayrımcılık ve damgalamaya son verecek yasa teklifi Meclis'e sunuldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu' teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 18 maddelik teklif, sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içermeye yönelik kamu politikalarının çoğulcu ve katılımcı süreçlerde belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kurumsal ve işlevsel mekanizmaların oluşturulmasını düzenliyor.

Tanrıkulu, "Eşitlik, temel haktır. Tüm insanlar, kendi potansiyellerini anlama, duyurma, geliştirme ve gerçekleştirme adına hayatın bütün alanlarına tam katılım hakkına sahiptirler. Çeşitlilik ve kapsayıcılık, demokratik toplumu güçlü ve uyumlu kılar. Eşit istihdam olanakları dâhil etkin yurttaşlık için her türlü elverişli bağlamın yaratılması, çoğulcu demokratik yönetişimin birincil amacıdır. Ancak sosyal içermeye ve ekonomik kapsayıcılığa dayalı bir kalkınma modeli sürdürülebilir ve ancak böylesi bir kalkınma tüm toplum kesimlerinin yararınadır. Sosyal içerme, bu amaçla yürürlüğe konulan disiplinler arası, çok aktörlü ve çok boyutlu matrisi tanımlayan, makro ve mikro düzeylerde müdahaleler öneren politikalar çerçevesini tanımlar." dedi.

Sosyal dışlanma, sosyal içerme, sosyal uyum, damgalanma, ayrımcılık, dezavantajlı ve hassas gruplar ile marjinalleştirme tanımlamalarının yapıldığı teklifte, Sosyal İçerme Kurumu'nun örgütü düzenleniyor. Ana hizmet birimleri olarak Sosyal İçerme Programı Dairesi Başkanlığı, Sosyal İçerme İl Kurulları Dairesi Başkanlığı, Hükümet Dışı Kuruluşlarla İşbirliği ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı danışma birimi olarak Hukuk Müşavirliği, yardımcı hizmet birimi olarak ise İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı örgütleniyor.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına işbirliği ve koordinasyon sorumluluğu veriliyor. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşları; sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içerme ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu tutuluyor.


SOSYAL UYUM VE SOSYAL İÇERME KANUNU TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu kanunun amacı; sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içermeye yönelik kamu politikalarının çoğulcu ve katılımcı süreçlerde belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kurumsal ve işlevsel mekanizmaların oluşturulmasını sağlamaktır.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunda yer alan;
a) Sosyal dışlanma: Belirli bireylerin ve kesimlerin toplumun sınırlarına itilmesini, demokratik yönetişimden uzaklaştırılmasını, temel yetkinliklerinin gelişmesinin ve hayat boyu öğrenme olanaklarının engellenmesini ve ayrımcılıkla sonuçlanan diğer dinamikleri doğuran süreçleri,
b) Sosyal içerme: Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine maruz kalan birey ve topluluklara olanaklar yaratan ve ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımları için gereken kaynakları sunan ve yaşadıkları toplumda normal kabul edilen hayat standartlarını ve esenliği temin eden süreçleri,
c) Sosyal uyum: Her bir yurttaşın, bireyin, topluluğun; topluma eşit katılımının ve temsiliyetinin güvence altına alındığı durumu,
ç) Damgalama: Belirli özelliklere sahip birey, yurttaş veya toplulukları sözlü, yazılı ve diğer ifade biçimleriyle işaretleme, etiketleme yollarıyla değersizleştiren, haklarındaki önyargıları ve basmakalıp görüşleri yayan, teşvik eden, normalleştiren ve meşrulaştıran her türlü olumsuz söylem, eylem, yasa, politika ve prosedürü,
d) Ayrımcılık: Birey, yurttaş veya toplulukların hak ve özgürlüklerden yararlanmasını veya dezavantajlı bir konuma sokulmasını ulusal köken, göçmenlik, etnisite, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, engellilik, din, mezhep, sağlık statüsü, medeni durum, siyasi görüş ve benzeri temellere dayanılarak engelleme veya zorlaştırmaya yol açan her türlü doğrudan veya dolaylı davranış, uygulama, işlem ve düzenlemeyi,
e) Dezavantajlı ve hassas gruplar: Ayrımcılığa yol açan temeller ve sosyal dışlanmaya bağlı toplumsal eşitsizlikler nedeniyle hak ve özgürlüklerini kullanmalarının ve mallara, hizmetlere veya kaynaklara erişmelerinin önünde dezavantajlar ve engeller olan grupları,
f) Marjinalleştirme: Birey, yurttaş veya toplulukların toplumun sınırlarına itilmesini, değersizleştirilmesini, sosyal problemlerin kaynağı olarak gösterilmesini, sosyal ve kamusal yapılardan ilişkisizleştirilmesini ve böylesi süreçleri teşvik eden, normalleştiren, meşrulaştıran her türlü söylem, eylem, politika, yasa ve prosedürü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal İçerme İlkeleri ve Politika Alanları

Sosyal İçerme İlkeleri
MADDE 3- (1) Sosyal İçerme İlkeleri şunlardır:
a) Sosyal dışlanma durumundaki insanların insan hakları her bakımdan ve tam anlamıyla tanınır.
b) Tüm paydaşların kolektif ve bireysel sorumlulukları paylaştığı bütünsel katılım esastır.
c) Sosyal uyum kamu yararınadır ve marjinalleştirme söylemi ve müdahaleleriyle mücadele edilmelidir.
ç) Somut politikalar taahhüt altına alınmalı ve mücadele kurumsallaştırılmalıdır.
d) Uygun prosedürler aracılığıyla yurttaşların haklarını talep ve elde etmelerine olanak sağlanır; sosyal ve ekonomik haklar kullanılabilir ve etkili kılınmalıdır.
e) Marjinalleştirmeyi engelleyerek bazı toplum kesimlerinin refahtan pay alırken ötekilerin damgalanmasını ve sınırlara hapsedilmesi engellenmelidir.
f) Yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya karşı mücadelede yeni bilişim teknolojilerinden ve uygun diğer destek yapılarından yararlanılır; bu araçlar en hassas toplumsal kesimler için erişilebilir, etkili ve verimli kılınmalıdır.
g) Özellikle en hassas toplumsal kesimlere yönelen ekonomi politikaları ve uygun destek tedbirleri yolu ile işsizlik oranlarını azaltılmalı ve istihdama erişimleri teşvik edilmelidir.
ğ) Kamu hizmetlerinin niteliği artırılmalı; tüm yurttaşların bu hizmetlere fiili ve eşit erişimi garanti altına alınmalıdır.
h) İnsan haklarına dayalı olarak yeterli ve kapsayıcı sosyal koruma düzeyleri sağlanır ve bu düzeyler geliştirilebilir biçimde güvence altına alınır.
ı) Tüm toplumsal kesimlerden yaşlı kişilerin ihtiyaçları, uygun emeklilik sistemleri ve kuşaklar arası dayanışmanın kurumsallaştırılması yolu ile karşılanır.
i) Toplumdaki sosyal dayanışma ve karşılıklı sorumluluk hissiyatı canlı tutulmalıdır.
j) Aile ve aile hayatı modellerindeki değişimlere, örneğin çalışma ve özel hayatın kesiştiği noktalarda, uzlaşma ve uyum sağlama yolu ile yanıtlar sağlanmalıdır.
k) Hassas ve dezavantajlı kimliklerden çocukların ve gençlerin korunmaları ve toplumsal hayata etkin biçimde katılmaları için yeterli düzeyde önlemler alınır.
l) Toplumun hassas, dezavantajlı ve/veya özel ihtiyaç sahibi kesimlerinin yaşama entegrasyonu ile eşit yurttaş ve insan haklarına erişmeleri için gereken tüm koşullar sağlanmalıdır.
m) Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın her türü ile mücadele devamlı kılınmalıdır.
n) Kültürel, etnik ve diğer tüm toplumsal çeşitlilik, toplumun güçlü yanı olarak tanınır.

Sosyal İçerme Politika Alanları
MADDE 4- (1) Sosyal İçerme Politika Alanları şunlardır:
a) Toplumsal-kültürel kimliklerin tüm çeşitliliği içinde tanınması
b) Kültürel ifadenin ve medya görünürlüğünün desteklenmesi
c) Hukuki kişiliğin tanınması
ç) Ayrımcılığın yasaklanması ve ayrımcılıkla mücadele
d) Şiddetten ve nefret suçlarından koruma
e) Damgalanmadan ve nefret söyleminden koruma
f) Kişisel verilerin korunması
g) Bilgiye ve iletişim mekanizmalarına erişim
ğ) Adalete erişim ve hukuki güvenliğin sağlanması
h) Şikâyet mekanizmalarına erişim
ı) Hesap verebilirliğin güvenceye alınması ve cezasızlık ile mücadele
i) Sağlık hizmetlerine erişim, kapsayıcı sağlık müfredatı
j) Barınma hakkının korunması, kapsayıcı şehir planlama
k) İşgücüne katılım ve istihdam edilme
l) Sosyal güvenlik ve sosyal koruma
m) Karar alma süreçlerine etkin katılıma ve siyasi temsile açık teşvik
n) Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim, kapsayıcı müfredat
o) Aile içi şiddet ile mücadele, aile içi dayanışmanın desteklenmesi
ö) Çocukların ve gençlerin dışlanma döngüsü riskine karşı korunması


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal İçerme Programı ve Sosyal İçerme Kurulu

Sosyal İçerme Programı
MADDE 5- (1) Beş yıl süreyi kapsayacak sosyal içerme programında sosyal içerme ilkeleri doğrultusunda öncelikli sosyal içerme politika alanlarında sosyal uyumun sağlanmasına ve sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik hizmet ve destekler ile sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlenir.
(2) Sosyal içerme programının hazırlıkları Sosyal İçerme Kurulu'nun sosyal içerme ilkeleri doğrultusunda öncelikli sosyal içerme politika alanlarını ve mevzuat hükümlerine göre sorumlu ve işbirliği yapacak kurumları belirlemesiyle başlar. Program hazırlık çalışmalarında Sosyal İçerme Kurulu ve sorumlu kurumlar Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu raporlarında yer alan tespit ve önerileri dikkate almakla yükümlüdür.
(3) Her kurum ikinci fıkra kapsamında politika belgelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını, görev alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde yürütür. Kurumların politika belgeleri; durum tespit ve analizleri, amaç ve hedefler, uygulama stratejisi ve denetim hakkında bilgiler içerecek şekilde beş yıllık olarak hazırlanır ve koordinasyonu sağlayan Sosyal İçerme Kurumuna gönderilir.
(4) Sosyal İçerme Kurumu'nca sorumlu kurum ve kuruluşların sunduğu politika belgeleri derlenerek Sosyal İçerme Kurulu'na sunulur.
(5) Sosyal İçerme Kurulu'nda politika belgeleri tüm boyutları ile müzakere edilir ve politika belgeleri arasında uyum ve tutarlılık sağlanır.
(6) Sosyal İçerme Kurulu'nca nihai halini alan Sosyal İçerme Programı, Bakanlar Kurulu'na sunulur. Sosyal İçerme Programı, Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girer. Sosyal içerme programı uygun araçlarla kamuoyu ile paylaşılır. Gerekli hâllerde programda değişiklik, ilgili kurumların görüşü alınarak Sosyal İçerme Kurulu'nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır ve Resmî Gazetede yayımlanır.
(7) Sosyal içerme programının yürürlük tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve talepleri halinde diğer ihtisas komisyonlarına bilgilendirme yapılır.
(8) Sorumlu kurum ve kuruluşlar, Sosyal İçerme Programı'nın uygulanma sonuçları hakkında hesap verme sorumluluğu ve saydamlık raporu hazırlayarak Sosyal İçerme Kurumu'na gönderirler. Kurum tarafından derlenen hesap verme sorumluluğu ve saydamlık raporları Sosyal İçerme Kurulu'na sunulur. Sosyal İçerme Kurulu'nun raporlar üzerinde yapacağı çalışmaları müteakip Sosyal İçerme Kurulu'nun görüşleri de eklenerek raporlar Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Raporlar hakkında Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve talepleri halinde diğer ihtisas komisyonları bilgilendirilir. Hesap verme sorumluluğu ve saydamlık raporları uygun araçlarla kamuoyuyla paylaşılır.
(9) Sosyal İçerme Programı'nın bitiminden itibaren iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel görüşme açılır.

Sosyal İçerme Kurulu
MADDE 6- (1) Sosyal içerme programının kurumların politika belgelerinin değerlendirilmesi, bu belgeler arasında uyum ve tutarlılığın sağlanması ve uygulamaların izlenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere Sosyal İçerme Kurulu oluşturulmuştur.
(2) Sosyal İçerme Kurulu; kamu, sivil toplum ve üniversite, sendika ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kesimlerinden üyelerden oluşur.
a) Kamu kesimini temsil eden kurul üyeleri; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarları ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı, Sosyal İçerme Kurumu Başkanı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü'nden oluşur.
b) Sivil toplumu temsil eden kurul üyeleri, etnik köken, göçmenlik, etnisite, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, din, mezhep, sağlık statüsü, medeni durum ve benzeri temelde sosyal dışlanmaya maruz kalan kişi ve gruplara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından en az birer temsilciden oluşur.
c) Üniversite, sendika ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından altı üyeden oluşur.
(3) Sosyal İçerme Kurul üyeleri, toplantılara katılamamaları hâlinde yerlerine yetkilendirilmiş birer temsilci görevlendirirler.
(4) Sosyal İçerme Kurulu yılda en az iki defa toplanır.
(5) Sosyal İçerme Kurulu'nun başkanı, başbakan olup başbakan bu yetkisini görevlendireceği bir başbakan yardımcısı eliyle kullanabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Sosyal İçerme Kurumu tarafından yürütülür.
(6) Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Sosyal İçerme Kurumu bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
(7) Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sosyal İçerme Kurumu

Sosyal İçerme Kurumu'nun kuruluş ve görevleri
MADDE 7– (1) Başbakanlığa bağlı Sosyal İçerme Kurumu kurulmuştur.
(2) Sosyal İçerme Kurumu'nun görevleri şunlardır:
a) Sosyal içerme programında belirlenen sosyal içerme ilkelerine dayalı sosyal içerme politika alanlarında hizmetlerin ve desteklerin sağlanmasının izlenmesi, değerlendirilmesini yürütmek,
b) Sosyal uyum, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içerme hakkında gerçek ve tüzel kişileri bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
c) Sosyal içermeye ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
ç) Sosyal içerme alanında kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
d) Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve resmî kurumlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.
e) Sivil toplum örgütlerinin sosyal içerme projelerini değerlendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek, bu konularda görüş oluşturmak.
f) Sosyal içerme konularında araştırma ve eğitim faaliyetleri yapmak, yaptırmak ve bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
g) Sosyal dışlanmayla mücadele konusunda tanıtım programları hazırlamak, bunların ulusal ve yerel yazılı ve görsel medya kuruluşlarında yayımını sağlamak.


Kurumun yapısı
MADDE 8- (1) Sosyal İçerme Kurumu ekli I sayılı cetvelde gösterilen aşağıdaki hizmet birimlerinden meydana gelir.
a) Sosyal İçerme Programı Dairesi Başkanlığı
b) Sosyal İçerme İl Kurulları Dairesi Başkanlığı
c) Hükümet Dışı Kuruluşlarla İşbirliği ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
ç) Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
d) Hukuk Müşavirliği
e) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sosyal İçerme İl Kurulları
MADDE 9– (1) Sosyal içerme il kurulları, sosyal içerme programında görevli kurumların il örgüt yöneticileri, il ve ilçe belediye başkanları yerelde faaliyet gösteren sivil toplum, üniversite, sendika ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.
(2) Sivil toplumu temsil eden kurul üyeleri, ulusal köken, göçmenlik, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, engellilik, din, mezhep, sağlık statüsü, medeni durum ve benzeri temelde sosyal dışlanmaya maruz kalan kişi ve gruplara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından en az birer temsilciden oluşur.
(3) Sosyal içerme il kurulları, sosyal içerme programının hazırlık, uygulanma, izleme ve değerlendirme süreçlerini il düzeyinde yürütür.

Koordinasyon ve işbirliği
MADDE 10- (1) Kamu kurum ve kuruluşları; sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal içerme ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Atama
MADDE 11- (1) Sosyal İçerme Kurumu Başkanı müşterek kararnameyle, diğer memurlar ise başbakan veya yetkilendirdiği başbakan yardımcısı tarafından atanır.

Kadrolar
MADDE 12- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Sosyal İçerme Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.
(2) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Sosyal İçerme Uzmanlığı ve Sosyal İçerme Uzman Yardımcılığı
MADDE 13– (1) Sosyal İçerme Kurumu, bu kanunda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde sosyal içerme uzmanı ve sosyal içerme uzman yardımcısı istihdam eder. Sosyal içerme uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının yönetmelikle belirlenecek fakülte ve bölümlerinden mezun olmak.
b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.
c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.
d) Kamu personeli dil sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmak.
(2) Sosyal İçerme uzman yardımcılığına atananlar; üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Sınavda başarılı olanlar sosyal içerme uzmanı unvanını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler bir yıl içinde ikinci kez sınava tâbi tutulurlar. İki defa başarı gösteremeyenler, Kurumda memur kadrolarına atanırlar.
(3) Sosyal içerme uzmanı ve sosyal içerme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile eğitimleri yönetmelikle düzenlenir.
(4) Sosyal içerme uzman yardımcılığı giriş sınavı 657 sayılı kanunun ek 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca yapılır.

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
MADDE 14- (1) Kurum, görevleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, etüt, film ve proje gibi işleri, üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.
(2) Kurum, görev alanına giren konularda üniversiteler veya uzman kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti satın alabilir.
(3) Bu konulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Özlük hakları
MADDE 15– (1) Sosyal İçerme Kurumu Başkanı, başbakanlık genel müdürleri, daire başkanları başbakanlık daire başkanlarına, sosyal içerme uzman yardımcıları ve sosyal içerme uzmanları ise başbakanlık uzman yardımcıları ve başbakanlık uzmanları ile özlük hakları bakımından aynı hükümlere tabidir.

Değiştirilen hükümler
MADDE 16– 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun eki (I) sayılı cetvele '56- Sosyal İçerme Kurumu' ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu uzman kadrolarına atanmış olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde sosyal içerme uzmanı olarak atanabilirler.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18- (1) Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Yükleniyor...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner122

banner215

banner124

banner154

banner126