Yedikuyular Kayak Merkezi kiraya verildi

Kahramanmaraş ve bölgenin turizm cenneti olmayı başaran Yedikuyular Kayak Merkezi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıllığına kiraya verildi.

YAŞAM 15.12.2018, 11:35 15.12.2018, 12:04
Yedikuyular Kayak Merkezi kiraya verildi

Kahramanmaraş ve bölgenin turizm cenneti olmayı başaran Yedikuyular Kayak Merkezi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıllığına kiraya verildi.

Kahramanmaraş ve bölgenin turizm cenneti olmayı hedefleyen Yedikuyular Kayak Merkezi geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı. Bölgenin tek kayak merkezi olan Yedikuyular Kayak Merkezi özel bir şirkete kiralandı.


 
Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı'nın işletilmesinin açık teklif usulüyle kiraya verildiği belirtilirken, hangi firmanın ihale yoluyla aldığı resmi olarak açıklanmadı.
İhala metninde yer alan maddeye göre Yedikuyular Kayak Merkezi 2 yıl süreyle kiraya verildi.
Kayak Merkezi'nin ihalede gösterilen bedeli ise yıllık 800 bin TL + KDV olduğu söylendi.
Bazı vatandaşlar, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin gelişimi için faydalı olabileceğini düşünürken, bazı vatandaşlar ise Kahramanmaraş'ın gözde turizm cennetinin kiraya verilmesine tepki gösterdi.

İşte Yedikuyular Kayak Merkezi’nin kiraya verilme ihalesi: “
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Kayak merkezi ve rekreasyon alanı kiraya verilecektir Niteliği, Türü ve Miktarı: Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın İşletilmesi İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.11.2018 14:00 İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi: İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü İhale Türü: Kiraya Verme 1. Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait aşağıda yazılı 1 (Bir) adet gayrimenkul ve üzerinde bulunan taşınır ve taşınmazların işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilecektir.


 
2. İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. 3. İhale ile ilgili şartname 500,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.
4. İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen işletilmesi işinin geçici teminatını nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır. 5. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: a. Tedavüldeki Türk parası; b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu; c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller; d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları; e. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER; a. İkametgâh belgesi, b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu; c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi f. Vergi ve Sigorta prim borcu olmadığına ilişkin belge g. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi h. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı; i. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

j. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi; k. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10 (on) yıl içinde ve en az 1 (bir) yıl süreyle telesiyej tesisi işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğu belgeyi sunmak zorundadır. l. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10.000,000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. m. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların ihalenin yapıldığı tarihten önceki 3 (üç) yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. Toplam KDV hariç ciro 10.000.000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamalıdır. Not: Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i-j-k-l-m ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir. ORTAK GİRİŞİMDE; 1. n. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. o. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.
p. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır. q. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. r. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir. s. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir 2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. İlgililere ilanen duyurulur.” 
Yedikuyular Kayak Merkezi iki yıllığına Bursa ve Ankara ortaklığında olan bir firmaya verildi. 

Yorumlar (32)
Ede46 1 yıl önce
Erkoç gitmeden golü attı
Ahmet enes 1 yıl önce
Tamamda arkadaş,madem burayı sen işletemeyecektin,en başında neden yap işlet devret uygulamadın?Yolu hazır,tesisi hazır,herşeyi hazır.Birine veriyorsun gel buyur diye.Sizce yerindemi bu karar Maraş'lı hemşehrilerim?
vatandaş 1 yıl önce
yiyin efendiler yiyin
aksırıncaya tıksıncaya kadar yiyin
Hep Doğrusöyler 1 yıl önce
Doymazlar kardeşim doymazlar.Aksırıncaya kadar değil geberinceye kadar yeseler gene doymazlar.
Goksunlu Muro 1 yıl önce
iyi olmus beles kayacakti millet oyle yokkk beles.Parayi veren kayar:)) alooooo
Doğru 1 yıl önce
Bu kadarına da pes ne demek kiraya vermek doğal guzelligimizi tabi yedi sömürdü açık var başka çaresi kalmamıştır...ama güzel kentimize de marasimizada çok büyük bi ayıp yapılmış.
sedat 1 yıl önce
Bence çok yerinde bir karar olmuş yoksa harabeye dönecekti orası ülke olarak ne yazık ki bedava olan şeyleri harap ediyoruz yok ediyoruz. En azından şimdi biraz korunmuş olur ve belediye de umarım denetimlerini sıka yapar fiyat politikasını iyi belirler
BertizLi 1 yıl önce
aman ağabey yapmazlar herhalde. :)))))))
türkiye 1 yıl önce
tamamdır ağalar işiniz ben çekiliyorum payıma düşeni isterim usulü olmuş

o değilde yeni şirket bertize gidenlerden ordan geçiş parası isterse şaşmam
TARIK 1 yıl önce
İNŞ BELEDİYE OLARAK KİRAYA VERDİK NASILSA DEYİP,YOLLARDAKİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASINI DURDURMAZ VE İŞLETMECİYİ İYİ DENETLEYİP UYGUN FİYATA KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN TAVİZ VERDİRMEZ. ARAÇ ULAŞIMININ HARİCİNDE TELEFERİKLİ ULAŞIM SAĞLANMASI İÇİNDE BİR PROJE YAPILSA KEŞKE.
İsmail 1 yıl önce
Bence iyi olmuş, biraz daha bakimli olur artik.
Can 1 yıl önce
Ismail kardesim sezon basladiktan sonra ne bakimindan bahsediyorsun, ki bakimi gectigimiz yaz belediye yapti ekmegini kiralayanlar yiyecek
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
açık
Günün Anketi Tümü
Büyükşehir ve Metropol İlçe Belediye Başkanları 2019'da Başarılı Oldu mu?
Büyükşehir ve Metropol İlçe Belediye Başkanları 2019'da Başarılı Oldu mu?
Namaz Vakti 20 Şubat 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:09
Öğle 12:51
İkindi 15:54
Akşam 18:24
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19