Yedikuyular Kayak Merkezi kiraya verildi

Kahramanmaraş ve bölgenin turizm cenneti olmayı başaran Yedikuyular Kayak Merkezi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıllığına kiraya verildi.

Yedikuyular Kayak Merkezi kiraya verildi

Kahramanmaraş ve bölgenin turizm cenneti olmayı başaran Yedikuyular Kayak Merkezi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıllığına kiraya verildi.

Kahramanmaraş ve bölgenin turizm cenneti olmayı hedefleyen Yedikuyular Kayak Merkezi geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı. Bölgenin tek kayak merkezi olan Yedikuyular Kayak Merkezi özel bir şirkete kiralandı.


 
Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı'nın işletilmesinin açık teklif usulüyle kiraya verildiği belirtilirken, hangi firmanın ihale yoluyla aldığı resmi olarak açıklanmadı.
İhala metninde yer alan maddeye göre Yedikuyular Kayak Merkezi 2 yıl süreyle kiraya verildi.
Kayak Merkezi'nin ihalede gösterilen bedeli ise yıllık 800 bin TL + KDV olduğu söylendi.
Bazı vatandaşlar, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin gelişimi için faydalı olabileceğini düşünürken, bazı vatandaşlar ise Kahramanmaraş'ın gözde turizm cennetinin kiraya verilmesine tepki gösterdi.

İşte Yedikuyular Kayak Merkezi’nin kiraya verilme ihalesi: “
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Kayak merkezi ve rekreasyon alanı kiraya verilecektir Niteliği, Türü ve Miktarı: Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanı’nın İşletilmesi İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.11.2018 14:00 İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi: İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü İhale Türü: Kiraya Verme 1. Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait aşağıda yazılı 1 (Bir) adet gayrimenkul ve üzerinde bulunan taşınır ve taşınmazların işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü kiraya verilecektir.


 
2. İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. 3. İhale ile ilgili şartname 500,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihalelere katılamayacaklardır.
4. İhale ile kiraya verilecek yukarıda belirtilen işletilmesi işinin geçici teminatını nakit olarak ödeyecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı şubesindeki bulunan 00158007292361081 nolu hesabına yatırılacaktır. 5. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: a. Tedavüldeki Türk parası; b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu; c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller; d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları; e. İHALEYE KATILACAKLARIN İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER; a. İkametgâh belgesi, b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu; c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi f. Vergi ve Sigorta prim borcu olmadığına ilişkin belge g. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi h. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı; i. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin, noter tasdikli imza sirküleri;

j. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi; k. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10 (on) yıl içinde ve en az 1 (bir) yıl süreyle telesiyej tesisi işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğu belgeyi sunmak zorundadır. l. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların 10.000,000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. m. İhaleye katılacak şahıs veya firmaların ihalenin yapıldığı tarihten önceki 3 (üç) yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu sunmalıdır. Toplam KDV hariç ciro 10.000.000,00 TL (OnMilyonTL) den az olmamalıdır. Not: Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i-j-k-l-m ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir. ORTAK GİRİŞİMDE; 1. n. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. o. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.
p. İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır. q. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. r. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir. s. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir 2. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. İlgililere ilanen duyurulur.” 
Yedikuyular Kayak Merkezi iki yıllığına Bursa ve Ankara ortaklığında olan bir firmaya verildi. 

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 12:04
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ede46
Ede46 - 8 ay Önce

Erkoç gitmeden golü attı

Ahmet enes
Ahmet enes - 8 ay Önce

Tamamda arkadaş,madem burayı sen işletemeyecektin,en başında neden yap işlet devret uygulamadın?Yolu hazır,tesisi hazır,herşeyi hazır.Birine veriyorsun gel buyur diye.Sizce yerindemi bu karar Maraş'lı hemşehrilerim?

vatandaş
vatandaş - 8 ay Önce

yiyin efendiler yiyin
aksırıncaya tıksıncaya kadar yiyin

Hep Doğrusöyler
Hep Doğrusöyler @vatandaş - 8 ay Önce

Doymazlar kardeşim doymazlar.Aksırıncaya kadar değil geberinceye kadar yeseler gene doymazlar.

Goksunlu Muro
Goksunlu Muro @vatandaş - 8 ay Önce

iyi olmus beles kayacakti millet oyle yokkk beles.Parayi veren kayar:)) alooooo

Doğru
Doğru - 8 ay Önce

Bu kadarına da pes ne demek kiraya vermek doğal guzelligimizi tabi yedi sömürdü açık var başka çaresi kalmamıştır...ama güzel kentimize de marasimizada çok büyük bi ayıp yapılmış.

sedat
sedat - 8 ay Önce

Bence çok yerinde bir karar olmuş yoksa harabeye dönecekti orası ülke olarak ne yazık ki bedava olan şeyleri harap ediyoruz yok ediyoruz. En azından şimdi biraz korunmuş olur ve belediye de umarım denetimlerini sıka yapar fiyat politikasını iyi belirler

BertizLi
BertizLi @sedat - 8 ay Önce

aman ağabey yapmazlar herhalde. :)))))))

türkiye
türkiye - 8 ay Önce

tamamdır ağalar işiniz ben çekiliyorum payıma düşeni isterim usulü olmuş

o değilde yeni şirket bertize gidenlerden ordan geçiş parası isterse şaşmam

TARIK
TARIK - 8 ay Önce

İNŞ BELEDİYE OLARAK KİRAYA VERDİK NASILSA DEYİP,YOLLARDAKİ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASINI DURDURMAZ VE İŞLETMECİYİ İYİ DENETLEYİP UYGUN FİYATA KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞINDAN TAVİZ VERDİRMEZ. ARAÇ ULAŞIMININ HARİCİNDE TELEFERİKLİ ULAŞIM SAĞLANMASI İÇİNDE BİR PROJE YAPILSA KEŞKE.

İsmail
İsmail - 8 ay Önce

Bence iyi olmuş, biraz daha bakimli olur artik.

Can
Can @İsmail - 8 ay Önce

Ismail kardesim sezon basladiktan sonra ne bakimindan bahsediyorsun, ki bakimi gectigimiz yaz belediye yapti ekmegini kiralayanlar yiyecek

HALİL
HALİL - 8 ay Önce

bizim belediye başkanları olsun vekiller olun ne kadar övünsek az maraş a iyi gol(kazık) atıyorlar.

mücaahit 55
mücaahit 55 - 8 ay Önce

ne oldu da verdiniz gecen yılki karı iki bucuk milyon olduğu söylenen yeri akbel şirketi her işletmeden milyarlarca zarar ediyor kendi işletmeleri olsa bu şekilmi çalışırlar insanda Allah korkusu olur ammenin malına zarar ettirmekte ne kafe lokanta acık kapalı oto parklar halk ekmek bu işlatmelerde zarar milyonlarca lira şimdide kayak merkezini dokuz yüz bine peşkeş cek şartnameyi iyi okuyun tesise yatırım yapılmayacak hali hazır şekli ile verildi alan bu şekil işletecek fazla bişey beklemeyin

S.A
S.A - 8 ay Önce

Şimdi millet yazsa bu özeldirler kim diye haksizmi gine birşeyler kokuyor hayirlisi

Murat kokcu
Murat kokcu - 8 ay Önce

Yazık belediye için çözüm halk için rezil olmuş herşey çok pahalı olacaktır artık yazıklar olsun

efe
efe - 8 ay Önce

Özel sektor daha iyi işletir . İyi olmuş

Ede
Ede - 8 ay Önce

Belediyenin kiraya vermesi iyi olmuş. Ben buranın müdürüyüm şunun ahbabıyım diyerek avanta geçinenler çok üzülmüştür

fısıltı gazetesi
fısıltı gazetesi - 8 ay Önce

acun almış diyorlar..

Okan
Okan - 8 ay Önce

Takipçisi olun burda vurgun var çünki belediye batık...koltuk değişecek ya yeni gelen zan altında kalsın düşüncesi..buda Erkoc un gerçek yüzünü yansıtıyor

ahmet
ahmet - 8 ay Önce

resmen bedevaya yandaşa hediye etmişler... oradaki sadece tek bir cafenin bile kirası bundan daha fazla eder. bence maraş halkı da buna tepki için pretesto etmeli ve yedi kuyulara gitmemeli

Tepeden takimsiz kayasica duzenbazlar
Tepeden takimsiz kayasica duzenbazlar - 8 ay Önce

Kim bilir kimler zengin oldu yine....
Her turlu spor tesisi sezon kapali iken kiraya veriliyorken (alan firma duzenleme tamirat yapar) vede ihale bile yapilmadan kiraya verilmesi cok bariz bir duzenbazligi gosteriyor
Olayin garip tarafi ise kiraya verilme islemin erkocum devam etmeyeceginin aciklanmasindan 2 hafta sonra olmasi ayrica kafa karistiriyor
Sadece ihalesiz cat kapi kiralanmasi bile yapilan duzenbazligi kanitliyor....

Vatandaş
Vatandaş - 8 ay Önce

Yedi kuyular Turkiyenin em Kayak isletme sirketine verildi ve gecen sene cogu insan ucretsiz olarak kullandi gelir olmaliki hizmet olmali ozel olan yerde hizmet olur belediye personelleri pek umursamiyor hizmet olmuyordu bence bu sekilde hiet gorur ve gelir getirir

Persobel:B.B.
Persobel:B.B. - 8 ay Önce

Arkadaşlar aptal aptal yorum yapmayın,osmangazi köprüsü özelde değilmi,yavuz sultan köprüsü keza aynı.. Ben geçenyıl orda çalıştım 30 tane belediye personeli orda çalışıyor. güvenlikleri saymıyorum bile...Bu personelin aylık mesai ile birlikte 100.000 lira maaşı var.Belediyeden gelen bedavacı çok,daha vesaire vesaire..uludağ özelde ,palandöken özelde, sarıkamış özelde , kocaeli kartepe özelde, kaliteyi görenler bilir.Öyle kafanıza göre aptal aptal yorum yapmasın kimse....

Ede
Ede - 8 ay Önce

Kapicam gibi daha giristen giris parasi yani almaya baslarlar artik bence parklarda kiralansin oralarda giris ucretli olsun bisiklet yolu yapipda bisiklet kirasi aldiklari gibi

sorumlu vatandaş
sorumlu vatandaş - 8 ay Önce

Ülkemizde şehrimizde zengin parası olan insanların sorunları ,yaşadıkları yaptıkları hep gündeme geliyor. Ama kıyıda köşede kalmış insanların sorunları gündeme gelmiyor getirilmiyor. Sizce şu şehirde yüzlerce insan yok mu derdi problemi olan ?
Ya da insanlar hangi sorunları gündeme getiriyor. Ya da şikayet ediyor çözülmesi için kim ne kadar çaba harcıyor ?
Herkes sokağındaki , caddesindeki, mahallesindeki köyündeki, ilçesindeki , ilindeki sorunları çözmek için uğraşsa bu şehir çok daha ilerilere gider

asılkahramanmaraşlı
asılkahramanmaraşlı - 8 ay Önce

anteplilere hayırlı olsun...

Ersan46
Ersan46 - 8 ay Önce

İyi tamam biz de gitmeyiz artık. Zaten çocuk oyuncağı gibi bir kayak merkezi yapmışlar, millete de kayak merkezi diye yutturuyorlar.

ada
ada - 8 ay Önce

kesin akbel dir

sade vatandaş
sade vatandaş - 8 ay Önce

Ne olacaktı, vatandaşa hizmet için mı yapıldı sanıyorsunuz, rant, çıkar, para için. Sen devletin malını, trilyonlarca masraf yap, adamın birine 800 bine çerez parasına ver. Kandırın milleti. Demek bunu istiyor halk. Mustehak, oyumu da AKP YE verecem, inadına.

Fısıltı gazetesi
Fısıltı gazetesi - 8 ay Önce

Acun almış diyorlar..

46
46 - 8 ay Önce

özel sektör ucuza kaliteli hizmet vermez...


SIRADAKİ HABER

banner240

banner227

banner154