Kurtuluş'un 100. Yılında Kahramanmaraş - TAM METİN

Kahramanmaraş'ta 70 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından imza altına alınan bildirge

HEDEF2020 11.02.2014, 08:01
Kurtuluş'un 100. Yılında Kahramanmaraş - TAM METİN
banner257
Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluş'un 100. Yılında Kahramanmaraş

Bu beyanname, Kahramanmaraş halkının daha yaşanabilir bir kent arzusunu karşılayacak ortak ilkeler ve kavramları içerir.

Öncelikle ifade etmeliyiz ki, dün en olumsuz şartlar altında yazdığı “Kahramanlık” destanıyla tüm dünyaya kendini kanıtlamış bu şehrin evlatları olarak bizler, bugün bir “Kalkınma” mücadelesi başlatma ve yeni destanlar yazma azmi ve kararlılığı içerisindeyiz.

“Sıcakla soğuğun, kuzeyle güneyin, doğuyla batının, ova ile bayırın, alkış ile kargışın kesiştiği; dağlarında keklik öten keven biten, ovasında turaç öten çeltik biten” doğası, tarihi, bitki örtüsü, zengin su kaynakları, iklimiyle sadece ülkemizde değil, dünyada sayılı kentlerden biri olan Kahramanmaraşımızın daha yaşanabilir bir kent olması için üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Kahramanmaraşımızın hak ettiği yerde olmayışının sadece belli bir zümre ya da kişilerin kusuru olmadığının, bu şehirde yaşayan herkesin -en başta bu metnin altına imza atan bizler olmak üzere- sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha hassas davranması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu inançla, geleceğin Kahramanmaraş'ının daha yaşanabilir, doğası ve tarihiyle uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi için kararların bugünden verilmesi gerektiğini ve mevcut olumsuz koşulların; kısa, orta ve uzun vadeli planların hazırlanması ve hayata geçirilmesi için, uyarıcı bir neden olduğunu kahraman halkımıza açıklama ihtiyacı duyuyoruz.

Ayrıca bu planların kent sakinleri, yöneticiler, politikacılar, resmi görevliler, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere uzmanlar ve halkımızın iş birliği ile gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Yine; değişime karşı oluşacak direncin, geniş kitlelerin katılımının sağlanarak kırılabileceğinin farkındayız.

Bu ifadelerden yola çıkarak aşağıda belirtilen konularla ilgili iyileştirmelerin bir an önce yapılması gerektiğine olan inancımızı kuvvetli bir şekilde vurguluyoruz.

1.Sivil toplum kuruluşlarının kent yönetimine ve şehrimizle ilgili alınan kararlara daha güçlü şekilde katılımı sağlanmalıdır.

2.Kent çevresini etkileyecek tüm projeler; seçilmiş temsilciler, ihtiyaç sahipleri ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açık olmalı, yerel yönetim ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören gönüllü kuruluşların önemi  kabul edilmelidir.

3.Şehrin öncelikleri hakkında karar vermek ve öneriler geliştirmek, tek bir gruba, mesleğe, birime veya şahsa bırakılmamalıdır. Bu ve benzeri kararlar; kentin özelliklerini, potansiyelini, aktivitelerini, gelişme kapasitelerini ve kaynaklarını kapsayacak güncel bilgilere ve bilimsel analizlere dayandırılmalıdır. 

4.Yerel yönetimler, geleceğin kentlilerini, erken yaşlarda kent yaşamına katılımları konusunda teşvik ederken, kırsal kesimden şehre göç eden insanların şehir yaşamına uyumunu sağlayacak sosyal ve psikolojik destekleri de vermelidir.

5.İlçe ve köylerimizin kendi kişilikleri olup her biri diğerinden farklıdır ve bu çeşitlilik kentimiz için fırsattır. Küçüklü büyüklü tüm yerleşim yerlerimizin kendi kimliklerini ön plana çıkarabilecekleri bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

6.Farklılıkların kabulü ve hoşgörü ortamı, eşitlikçi bir kent toplumunun temelini oluşturur. Bunun için; yerel gönüllü kuruluşların varlığının dikkate alınması, yerel politik yaşamda halk katılımının kurumsallaştırılması ve yönetim mekanizmalarında işlerliğin kazandırılması gerekmektedir. 

7.Kahramanmaraş'ta çarpık kentleşmenin izleri kentsel dönüşüm faaliyetleriyle bir an önce silinmeli ve yapılacak yeni konutlar ve yeni yerleşim yerlerinde betonlaşmayla birlikte çarpık kentleşmeye izin verilmemelidir. 

8.Kent ve doğanın birbirini dışlayan kavramlar olmadığı bilinmeli, yeni kent planının ve eski kent içerisindeki düzenlemelerin kent ile doğanın birbiriyle uyum içinde olduğu yaşam alanları haline dönüştürülmesi için yoğun çaba harcanmalıdır.

9.Tarihi kentsel dokunun planlamaya katılarak, çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi gerekir. Kent içerisindeki tüm tarihi yapılar yaşam alanları içine katılmalı, tarihi yapıların restorasyon çalışmaları dahil olmak üzere her türlü çalışmanın ivedilikle ve geri dönüşü olmayan hatalardan arındırılmış bir şekilde tamamlanması sağlanmalıdır.

10.Kentin çekiciliğini artıracak, yaşamına ve ekonomisine katkıda bulunacak iyi tasarlanmış, halkın serbest zamanlarını geçirebileceği ve yaşam standardını yükseltecek parklar, çay bahçeleri, spor alanları, sinemalar, yürüyüş yolları, küçük göller gibi açık alanlar oluşturulmalıdır.

11.Büyükşehirde ve ilçelerde kent meydanları, köylerde köy meydanları oluşturulmalıdır.

12.Kente karşı işlenen suçlar takip edilmeli, bu suçlara karşı önleyici tedbirler alınmalı, takip ve hesap sorma mekanizmaları kurulmalıdır.

13.Ulaşım sorununun çözümünde, kişisel araçların daha az kullanıldığı, toplu taşıma araçlarının payının artırılacağı yeni düzenlemeler ve yatırım politikaları tercih edilmelidir. Trafik sorunu ele alınırken araç ve yaya trafiği ile birlikte engellilerin durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.

14.Kahramanmaraş'ın başta çevre iller ve ilçeleri olmak üzere, en ücra köyüne kadar ulaşımını sağlayacak yollar bir an önce tamamlanmalı ve kırsal bölgelerimizin de bu hizmetlerden yeteri kadar faydalanması sağlanmalıdır.

15.Kahramanmaraş belediyeleri, doğal miraslarını dikkatle korumak, bu güne kadar çevreye ve doğaya verilmiş zararları, en kısa ve en kalıcı şekilde çözmek, özellikle akarsu, göl ve barajlardaki kirlilik ve tahribatı gidermek için yeterli çabayı göstermek zorundadır.

16.Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Gâvur Gölü'nün, kuş cenneti olarak doğaya ve turizme tekrar kazandırılma çalışmaları ivedilikle yapılmalı ve bu çalışmalara koşulsuz destek verilmelidir.

17.Termik santrallerin çevreye ve bölge insanlarına verdiği zararın önüne geçilmeli, gerekli tedbirler en hızlı şekilde ve kararlılıkla alınmalıdır.

18.Yaşanabilen dört farklı iklimi, rüzgârı, güneşi, zengin su kaynakları ile donatılmış şehrimizde yenilenebilir enerji üretimlerine ağırlık verilmelidir. (Ör: rüzgâr ve güneş enerjisi)

19.Su kaynakları bakımından sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kentlerinden biri olan Kahramanmaraş'ın suyla teması sağlanmalı; göl, baraj, kanal ve akarsu gibi su kaynaklarının yaşam alanları olarak düzenlenmesi ve halkın bu  kaynaklardan azami derecede faydalanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

20.Şehrimiz; her türlü kirlilikten (hava, çevre, gürültü, görüntü...) bir an önce arındırılmalı, bu şehirde yaşayan her bireyin keyif alacağı bir yapıya kavuşturulmalıdır.

21.100. Onur Yılımızda, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmişlikte ilk 10 kenti içinde yer almak için çalışılmalıdır.

22.Kahramanmaraş; ekonomik gelişmişliğini, sosyal kalkınma ile pekiştirmiş, ülkemizde ve dünyadaki algısı çalışma, kalite ve insani değerle bütünleşmiş, birbirine inanmış ve sıkı sıkıya bağlı, mutlu insanların yaşadığı bir kent olmalıdır.

23.Çevre ile uyumlu sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma anlayışı içinde, ilimizin ekolojik avantajlarına göre tarımsal üretim deseni oluşturan, ürettiği ürünleri entegre tesisleri ile işleyen, ekolojisine özgü tarımsal ürünlerle sektörde yüksek ekonomik katma değer üreten, ürettiği markalı ürünleri ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilen, ilin tarım ve tarıma dayalı ürün ihracatını mevcut % 4.82'den %10'a çıkarmış, kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan kesimin refahının yükseldiği bir Kahramanmaraş'a kavuşmak için yeterli çalışmalar ilgili kurumlarca işbirliği halinde yapılmalıdır.

24.Kahramanmaraş'ın geçmişiyle birlikte geleceğe yürümesi, kültürünü gelecek nesillere aktarması ve kendi öz kültürüne sahip çıkması için gerekli önlemler alınmalı;  Kahramanmaraş'a özgü geleneksel el sanatları ve yapı tekniklerinin yaşatılması ve canlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Geleneksel el sanatları merkezleri ve satışlarının yapılacağı çarşılar kurulmalıdır.

25.Şehrin farklı bölgelerinde kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar oluşturulmalı ve bu faaliyetlere isteyen bütün vatandaşların katılımının yolu açılmalıdır.

26.Şairler şehri Kahramanmaraş'ın “Edebiyat Kenti” olarak tescil edilmesi için çalışmalar yapılmalı ve Kahramanmaraş'taki şairlik geleneğini sürdürecek tedbirler alınmalıdır.

27.Şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapılmalı ve doğa, tarih, spor, kış ve yayla turizmleri ile kentin turizmi canlandırılmalıdır.

28.Zengin bir tarihi geçmişi olan Kahramanmaraş'ın Kültür ve Turizm Bakanlığınca  turizm alanlarının tespitinin bir an önce yapılarak destinasyon programına alınması sağlanmalı, TÜRSAB (Türkiye Turizm Acentaları Birliği) tarafından seyahat programına dahil edilmesi için siyasetçiler, il yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları  gerekli girişimlerde bulunmalıdır.

29.Kahramanmaraş'ın tarihi turizmini canlandıracak Germenicia antik kentinin tamamen ortaya çıkarılmasını sağlayacak çalışmalar başlatılmalıdır.

30.Kahramanmaraş kent tanıtımına önem verilmeli, gıdadan turizme, kültürden bilim ve sanata dek özellikle; tanıtım, pazarlama, marka ve prestij reklamları alanında kent tanıtımı için çalışmalar yapılmalıdır.

31.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İnsanlığa hizmet adına; hızla değişen ihtiyaç ve taleplere uyum sağlayacak esnekliğe ulaşmış akademik ve bilimsel yapısı, en az 15 fakültesi, binin üzerinde öğretim üyesi, 35 bine ulaşan öğrencisi, sanayi ile bütünleşerek dünya çapında inovasyon ve Ar-Ge projelerine imza atan Teknokenti, özellikle lisansüstü düzeyde bölge ülkelerinin cazibe merkezi olarak uluslararası kabul görmüş, eğitim kalitesi ile Türkiye'nin ilk 20 üniversitesinden biri olmalıdır.

32.İş dünyasının ısrarla istediği teknik üniversite kurulması taleplerine Kahramanmaraş tüm kurumlarıyla birlikte destek vermelidir.

33.İlimizde eğitimin kalitesi geliştirilerek ilimizin sınavlardaki başarı oranı artırılmalı; okullarımızda öncelikle fiziki eksikler ve donanım eksiklikleri tamamlanmalı, bütün sınıflar  20 kişilik olarak planlanmalıdır. Eğitimde kaliteli örnek okulların sayısı çoğaltılmalı. Özel okulların eğitimdeki payının artırılması teşvik edilmelidir. 

34.Kahramanmaraş'ta kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade edebilen, algılama gücü yüksek, yorum yapabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, güzellik ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmeye çaba harcanmalıdır. 

35.Kahramanmaraş'ta engellilerin yaşamını kolaylaştıracak tüm çalışmalar ivedilikle yapılmalı, 2020 yılına kadar Kahramanmaraş “Engelli Dostu Kent” olmalıdır.

36.Şehrimizde kadınların yönetimin, sosyal ve ekonomik hayatın her kademesinde daha fazla söz sahibi olmaları teşvik edilmeli, her platformda yeterince  yer almaları sağlanmalıdır. Ayrıca çocuk yaşta evlilik ve kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi, kadın okuma oranının artırılması konusundaki çalışmalar ciddiyetle yürütülmelidir.

37.Gençlerin sosyal yaşama ve karar alma mekanizmalarına katılımının yaygınlaştırılacağı, kabiliyetlerini geliştireceği ve kabiliyetlerine uygun çalışmalar içinde yer alacağı mekanlar oluşturulmalıdır. Ayrıca gençleri sokaklardan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıcı her türlü tedbir tüm kurumların işbirliği ile alınmalıdır.

38.Herkesin, ilgi alanı ve kabiliyetine göre faaliyetlere katılma hakkı vardır. Bu amaçla  semt sahaları, spor alanları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, bisiklet yolları, şehrin tüm mahallelerinde vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde yapılmalı ve düzenlenmelidir.

39.Birinci ve ikinci derece deprem kuşağında bulunan Kahramanmaraş'ın bir bütün olarak depreme hazır olması sağlanmalıdır.  İlimizde -tüm ilçeler ve köyler dahil olmak üzere- binaların depreme dayanıklılık açısından sağlamlıkları tespit edilmeli ve depreme hazırlık konusunda ne durumda olduğumuz kamuoyuna acilen açıklanmalıdır.  Acil Afet Yönetim Planı hazırlanmalı ve bundan kamuoyu haberdar edilmelidir.


”¢Sonuç olarak bizler, Kahramanmaraş'ın bugünkü gelişiminde çevresel, demokratik, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamdaki sorunların ciddi boyutlarda olduğunun bilincindeyiz.

”¢Bu beyannamede itici gücümüz Kahramanmaraş'ımıza duyduğumuz güven oldu. Kesinlikle inanıyoruz ki Kahramanmaraş'taki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla birlikte tüm bireyler de toplumumuzdaki değişimlerle yüzleşmeye hazırdır ve bu konuda üzerine düşen görevleri yapacaktır.

”¢Böylelikle şehrimiz kendi kimliğini muhafaza ederken; insani değerlerin, bireysel özgürlüklerin, ekonomik zenginliğin, sosyal dayanışmanın ve çevreye ve canlı kültüre gösterilen ilginin bir bütün oluşturduğu Kahramanmaraş'ı benimseyebilecektir.

”¢Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza ve gelişme süreçlerinde yer alan herkese iyimser, iddialı ve yoğun beklentileri olan bu mesajımızı iletmek istiyoruz. 

”¢Bu beyannameyi, Kahramanmaraş'ın bütününde değerlerin paylaşımına ve deneyimlerin karşılıklı alışverişine dayalı yeni bir kentsel proje oluşturmaya çağrı olarak sunuyoruz.

”¢Kahramanmaraşlının 1920'de yazdığı destansı zaferin bir benzerini Kurtuluş'unun 100. yılında bir defa daha yazmak üzere, siyasetçiler, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüm bireyleri bu mücadelede omuz omuza vermeye davet ediyoruz.




Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi başkan daha başarılı?
Sizce hangi başkan daha başarılı?
Namaz Vakti 07 Temmuz 2020
İmsak 03:26
Güneş 05:11
Öğle 12:42
İkindi 16:34
Akşam 20:04
Yatsı 21:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 30 61
3. Sivasspor 30 54
4. Galatasaray 30 52
5. Beşiktaş 30 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 30 36
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Kayserispor 30 31
15. Konyaspor 30 30
16. Malatyaspor 30 29
17. Çaykur Rizespor 30 29
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 33 89
2. Man City 33 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 33 48
9. Burnley 33 46
10. Tottenham 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 33 43
13. Southampton 33 43
14. Crystal Palace 33 42
15. Brighton 33 36
16. West Ham 33 31
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 33 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 34 73
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 34 54
6. Getafe 34 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Athletic Bilbao 34 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 34 45
12. Levante 34 43
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 34 28
20. Espanyol 34 24