Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluş’un 100. Yılında Kahramanmaraş

2014 yılında tarafımdan başlatılan, 100'ün üzerinde Sivil Toplum Kuruluşunun desteklediği ve altına imza attığı "Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluş’un 100. Yılında Kahramanmaraş" Projesi ülkenin içine sürüklendiği zor ve tehlikeli süreçlerin araya girmesi nedeniyle akamete uğramıştı. Yerel ve Ulusal Basında büyük ses getiren proje metnini yeniden paylaşıyoruz. Metnin maddeleri üzerindeki görüşlerimizi ise gelecek haftadan itibaren paylaşmaya devam edeceğiz...

Hedef 12 Şubat 2020: Kurtuluş’un 100. Yılında Kahramanmaraş

Bu beyanname, Kahramanmaraş halkının daha yaşanabilir bir kent arzusunu karşılayacak ortak ilkeler ve kavramları içerir.

Öncelikle ifade etmeliyiz ki, dün en olumsuz şartlar altında yazdığı “Kahramanlık” destanıyla tüm dünyaya kendini kanıtlamış bu şehrin evlatları olarak bizler, bugün bir “Kalkınma” mücadelesi başlatma ve yeni destanlar yazma azmi ve kararlılığı içerisindeyiz.

“Sıcakla soğuğun, kuzeyle güneyin, doğuyla batının, ova ile bayırın, alkış ile kargışın kesiştiği; dağlarında keklik öten keven biten, ovasında turaç öten çeltik biten” doğası, tarihi, bitki örtüsü, zengin su kaynakları, iklimiyle sadece ülkemizde değil, dünyada sayılı kentlerden biri olan Kahramanmaraşımızın daha yaşanabilir bir kent olması için üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Kahramanmaraş’ımızın hak ettiği yerde olmayışının sadece belli bir zümre ya da kişilerin kusuru olmadığının, bu şehirde yaşayan herkesin -en başta bu metnin altına imza atan bizler olmak üzere- sorumluluklarını yerine getirme konusunda daha hassas davranması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu inançla, geleceğin Kahramanmaraş’ının daha yaşanabilir, doğası ve tarihiyle uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi için kararların bugünden verilmesi gerektiğini ve mevcut olumsuz koşulların; kısa, orta ve uzun vadeli planların hazırlanması ve hayata geçirilmesi için, uyarıcı bir neden olduğunu kahraman halkımıza açıklama ihtiyacı duyuyoruz.

Ayrıca bu planların kent sakinleri, yöneticiler, politikacılar, resmi görevliler, sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere uzmanlar ve halkımızın iş birliği ile gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Yine; değişime karşı oluşacak direncin, geniş kitlelerin katılımının sağlanarak kırılabileceğinin farkındayız.

Bu ifadelerden yola çıkarak aşağıda belirtilen konularla ilgili iyileştirmelerin bir an önce yapılması gerektiğine olan inancımızı kuvvetli bir şekilde vurguluyoruz.

 1. Sivil toplum kuruluşlarının kent yönetimine ve şehrimizle ilgili alınan kararlara daha güçlü şekilde katılımı sağlanmalıdır.
 2. Kent çevresini etkileyecek tüm projeler; seçilmiş temsilciler, ihtiyaç sahipleri ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açık olmalı, yerel yönetim ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören gönüllü kuruluşların önemi kabul edilmelidir.
 3. Şehrin öncelikleri hakkında karar vermek ve öneriler geliştirmek, tek bir gruba, mesleğe, birime veya şahsa bırakılmamalıdır. Bu ve benzeri kararlar; kentin özelliklerini, potansiyelini, aktivitelerini, gelişme kapasitelerini ve kaynaklarını kapsayacak güncel bilgilere ve bilimsel analizlere dayandırılmalıdır.
 4. Yerel yönetimler, geleceğin kentlilerini, erken yaşlarda kent yaşamına katılımları konusunda teşvik ederken, kırsal kesimden şehre göç eden insanların şehir yaşamına uyumunu sağlayacak sosyal ve psikolojik destekleri de vermelidir.
 5. İlçe ve köylerimizin kendi kişilikleri olup her biri diğerinden farklıdır ve bu çeşitlilik kentimiz için fırsattır. Küçüklü büyüklü tüm yerleşim yerlerimizin kendi kimliklerini ön plana çıkarabilecekleri bir yapıya kavuşturulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 6. Farklılıkların kabulü ve hoşgörü ortamı, eşitlikçi bir kent toplumunun temelini oluşturur. Bunun için; yerel gönüllü kuruluşların varlığının dikkate alınması, yerel politik yaşamda halk katılımının kurumsallaştırılması ve yönetim mekanizmalarında işlerliğin kazandırılması gerekmektedir.
 7. Kahramanmaraş’ta çarpık kentleşmenin izleri kentsel dönüşüm faaliyetleriyle bir an önce silinmeli ve yapılacak yeni konutlar ve yeni yerleşim yerlerinde betonlaşmayla birlikte çarpık kentleşmeye izin verilmemelidir.
 8. Kent ve doğanın birbirini dışlayan kavramlar olmadığı bilinmeli, yeni kent planının ve eski kent içerisindeki düzenlemelerin kent ile doğanın birbiriyle uyum içinde olduğu yaşam alanları haline dönüştürülmesi için yoğun çaba harcanmalıdır.
 9. Tarihi kentsel dokunun planlamaya katılarak, çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi gerekir. Kent içerisindeki tüm tarihi yapılar yaşam alanları içine katılmalı, tarihi yapıların restorasyon çalışmaları dahil olmak üzere her türlü çalışmanın ivedilikle ve geri dönüşü olmayan hatalardan arındırılmış bir şekilde tamamlanması sağlanmalıdır.
 10. Kentin çekiciliğini artıracak, yaşamına ve ekonomisine katkıda bulunacak iyi tasarlanmış, halkın serbest zamanlarını geçirebileceği ve yaşam standardını yükseltecek parklar, çay bahçeleri, spor alanları, sinemalar, yürüyüş yolları, küçük göller gibi açık alanlar oluşturulmalıdır.
 11. Büyükşehirde ve ilçelerde kent meydanları, köylerde köy meydanları oluşturulmalıdır.
 12. Kente karşı işlenen suçlar takip edilmeli, bu suçlara karşı önleyici tedbirler alınmalı, takip ve hesap sorma mekanizmaları kurulmalıdır.
 13. Ulaşım sorununun çözümünde, kişisel araçların daha az kullanıldığı, toplu taşıma araçlarının payının artırılacağı yeni düzenlemeler ve yatırım politikaları tercih edilmelidir. Trafik sorunu ele alınırken araç ve yaya trafiği ile birlikte engellilerin durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.
 14. Kahramanmaraş’ın başta çevre iller ve ilçeleri olmak üzere, en ücra köyüne kadar ulaşımını sağlayacak yollar bir an önce tamamlanmalı ve kırsal bölgelerimizin de bu hizmetlerden yeteri kadar faydalanması sağlanmalıdır.
 15. Kahramanmaraş belediyeleri, doğal miraslarını dikkatle korumak, bu güne kadar çevreye ve doğaya verilmiş zararları, en kısa ve en kalıcı şekilde çözmek, özellikle akarsu, göl ve barajlardaki kirlilik ve tahribatı gidermek için yeterli çabayı göstermek zorundadır.
 16. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Gâvur Gölü’nün, kuş cenneti olarak doğaya ve turizme tekrar kazandırılma çalışmaları ivedilikle yapılmalı ve bu çalışmalara koşulsuz destek verilmelidir.
 17. Termik santrallerin çevreye ve bölge insanlarına verdiği zararın önüne geçilmeli, gerekli tedbirler en hızlı şekilde ve kararlılıkla alınmalıdır.
 18. Yaşanabilen dört farklı iklimi, rüzgârı, güneşi, zengin su kaynakları ile donatılmış şehrimizde yenilenebilir enerji üretimlerine ağırlık verilmelidir. (Ör: rüzgâr ve güneş enerjisi)
 19. Su kaynakları bakımından sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı kentlerinden biri olan Kahramanmaraş’ın suyla teması sağlanmalı; göl, baraj, kanal ve akarsu gibi su kaynaklarının yaşam alanları olarak düzenlenmesi ve halkın bu kaynaklardan azami derecede faydalanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 20. Şehrimiz; her türlü kirlilikten (hava, çevre, gürültü, görüntü...) bir an önce arındırılmalı, bu şehirde yaşayan her bireyin keyif alacağı bir yapıya kavuşturulmalıdır.
 21. 100. Onur Yılımızda, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmişlikte ilk 10 kenti içinde yer almak için çalışılmalıdır.
 22. Kahramanmaraş; ekonomik gelişmişliğini, sosyal kalkınma ile pekiştirmiş, ülkemizde ve dünyadaki algısı çalışma, kalite ve insani değerle bütünleşmiş, birbirine inanmış ve sıkı sıkıya bağlı, mutlu insanların yaşadığı bir kent olmalıdır.
 23. Çevre ile uyumlu sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma anlayışı içinde, ilimizin ekolojik avantajlarına göre tarımsal üretim deseni oluşturan, ürettiği ürünleri entegre tesisleri ile işleyen, ekolojisine özgü tarımsal ürünlerle sektörde yüksek ekonomik katma değer üreten, ürettiği markalı ürünleri ile ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilen, ilin tarım ve tarıma dayalı ürün ihracatını mevcut % 4.82’den %10’a çıkarmış, kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan kesimin refahının yükseldiği bir Kahramanmaraş’a kavuşmak için yeterli çalışmalar ilgili kurumlarca işbirliği halinde yapılmalıdır.
 24. Kahramanmaraş’ın geçmişiyle birlikte geleceğe yürümesi, kültürünü gelecek nesillere aktarması ve kendi öz kültürüne sahip çıkması için gerekli önlemler alınmalı; Kahramanmaraş’a özgü geleneksel el sanatları ve yapı tekniklerinin yaşatılması ve canlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Geleneksel el sanatları merkezleri ve satışlarının yapılacağı çarşılar kurulmalıdır.
 25. Şehrin farklı bölgelerinde kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar oluşturulmalı ve bu faaliyetlere isteyen bütün vatandaşların katılımının yolu açılmalıdır.
 26. Şairler şehri Kahramanmaraş’ın “Edebiyat Kenti” olarak tescil edilmesi için çalışmalar yapılmalı ve Kahramanmaraş’taki şairlik geleneğini sürdürecek tedbirler alınmalıdır.
 27. Şehrin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapılmalı ve doğa, tarih, spor, kış ve yayla turizmleri ile kentin turizmi canlandırılmalıdır.
 28. Zengin bir tarihi geçmişi olan Kahramanmaraş’ın Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm alanlarının tespitinin bir an önce yapılarak destinasyon programına alınması sağlanmalı, TÜRSAB (Türkiye Turizm Acentaları Birliği) tarafından seyahat programına dahil edilmesi için siyasetçiler, il yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
 29. Kahramanmaraş’ın tarihi turizmini canlandıracak Germenicia antik kentinin tamamen ortaya çıkarılmasını sağlayacak çalışmalar başlatılmalıdır.
 30. Kahramanmaraş kent tanıtımına önem verilmeli, gıdadan turizme, kültürden bilim ve sanata dek özellikle; tanıtım, pazarlama, marka ve prestij reklamları alanında kent tanıtımı için çalışmalar yapılmalıdır.
 31. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İnsanlığa hizmet adına; hızla değişen ihtiyaç ve taleplere uyum sağlayacak esnekliğe ulaşmış akademik ve bilimsel yapısı, en az 15 fakültesi, binin üzerinde öğretim üyesi, 35 bine ulaşan öğrencisi, sanayi ile bütünleşerek dünya çapında inovasyon ve Ar-Ge projelerine imza atan Teknokenti, özellikle lisansüstü düzeyde bölge ülkelerinin cazibe merkezi olarak uluslararası kabul görmüş, eğitim kalitesi ile Türkiye’nin ilk 20 üniversitesinden biri olmalıdır.
 32. İş dünyasının ısrarla istediği teknik üniversite kurulması taleplerine Kahramanmaraş tüm kurumlarıyla birlikte destek vermelidir.
 33. İlimizde eğitimin kalitesi geliştirilerek ilimizin sınavlardaki başarı oranı artırılmalı; okullarımızda öncelikle fiziki eksikler ve donanım eksiklikleri tamamlanmalı, bütün sınıflar 20 kişilik olarak planlanmalıdır. Eğitimde kaliteli örnek okulların sayısı çoğaltılmalı. Özel okulların eğitimdeki payının artırılması teşvik edilmelidir.
 34. Kahramanmaraş’ta kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade edebilen, algılama gücü yüksek, yorum yapabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, güzellik ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmeye çaba harcanmalıdır.
 35. Kahramanmaraş’ta engellilerin yaşamını kolaylaştıracak tüm çalışmalar ivedilikle yapılmalı, 2020 yılına kadar Kahramanmaraş “Engelli Dostu Kent” olmalıdır.
 36. Şehrimizde kadınların yönetimin, sosyal ve ekonomik hayatın her kademesinde daha fazla söz sahibi olmaları teşvik edilmeli, her platformda yeterince yer almaları sağlanmalıdır. Ayrıca çocuk yaşta evlilik ve kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi, kadın okuma oranının artırılması konusundaki çalışmalar ciddiyetle yürütülmelidir.
 37. Gençlerin sosyal yaşama ve karar alma mekanizmalarına katılımının yaygınlaştırılacağı, kabiliyetlerini geliştireceği ve kabiliyetlerine uygun çalışmalar içinde yer alacağı mekanlar oluşturulmalıdır. Ayrıca gençleri sokaklardan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıcı her türlü tedbir tüm kurumların işbirliği ile alınmalıdır.
 38. Herkesin, ilgi alanı ve kabiliyetine göre faaliyetlere katılma hakkı vardır. Bu amaçla semt sahaları, spor alanları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, bisiklet yolları, şehrin tüm mahallelerinde vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde yapılmalı ve düzenlenmelidir.
 39. Birinci ve ikinci derece deprem kuşağında bulunan Kahramanmaraş’ın bir bütün olarak depreme hazır olması sağlanmalıdır. İlimizde -tüm ilçeler ve köyler dahil olmak üzere- binaların depreme dayanıklılık açısından sağlamlıkları tespit edilmeli ve depreme hazırlık konusunda ne durumda olduğumuz kamuoyuna acilen açıklanmalıdır. Acil Afet Yönetim Planı hazırlanmalı ve bundan kamuoyu haberdar edilmelidir.
 • Sonuç olarak bizler, Kahramanmaraş’ın bugünkü gelişiminde çevresel, demokratik, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamdaki sorunların ciddi boyutlarda olduğunun bilincindeyiz.
 • Bu beyannamede itici gücümüz Kahramanmaraş’ımıza duyduğumuz güven oldu. Kesinlikle inanıyoruz ki Kahramanmaraş’taki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla birlikte tüm bireyler de toplumumuzdaki değişimlerle yüzleşmeye hazırdır ve bu konuda üzerine düşen görevleri yapacaktır.
 • Böylelikle şehrimiz kendi kimliğini muhafaza ederken; insani değerlerin, bireysel özgürlüklerin, ekonomik zenginliğin, sosyal dayanışmanın ve çevreye ve canlı kültüre gösterilen ilginin bir bütün oluşturduğu Kahramanmaraş’ı benimseyebilecektir.
 • Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza ve gelişme süreçlerinde yer alan herkese iyimser, iddialı ve yoğun beklentileri olan bu mesajımızı iletmek istiyoruz.
 • Bu beyannameyi, Kahramanmaraş’ın bütününde değerlerin paylaşımına ve deneyimlerin karşılıklı alışverişine dayalı yeni bir kentsel proje oluşturmaya çağrı olarak sunuyoruz.
 • Kahramanmaraşlının 1920’de yazdığı destansı zaferin bir benzerini Kurtuluş’unun 100. yılında bir defa daha yazmak üzere, siyasetçiler, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tüm bireyleri bu mücadelede omuz omuza vermeye davet ediyoruz.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Fuzuli
Fuzuli - 2 yıl Önce

15 senede yapılamayanlar?(yapılmayanlar) 3 senede mi yapılacak. K.maraş halkını düşünen yok malesef. Şehrin ileri gelenleri hesap numarasını şişirmenin derdinde ama memleket tehlikeye düşünce hemen halka yönelirler vatan hepimizin bu ülke hepimizin kelimelerinin ardına sığınarak milleti kendi mallarını paralarını korumak için bekçi durumuna koyarlar. İnsanın illa insanca yaşaması için parası olması gerekmediğinin artık anlaşılması gerek.

Adsız
Adsız - 2 yıl Önce

Destekliyorum. Desteklensin istiyorum.

Z.K.
Z.K. - 2 yıl Önce

Sayın Alı Çam
Yazdığın tüm maddelerin altına imzamı atıyorum. Eksik bir kaç madde var bana göre. Onlarla ilgili görüşlerimi de çok kısa zaman içerisinde size mail yoluyla ileteceğim. Elinize emeğinize yüreğinize sağlık.

Gurbetçi
Gurbetçi - 2 yıl Önce

Gurbette yaşayan bir hemşeriniz olarak sizinle gurur duyuyorum Ali hocam. En baştan son kelimeye kadar katılmadığım tek bir kelime dahi yok. Allah şahit seni çok seviyoruz. İnşAllah şehrimizde seni sever ve kıymetini bilir. Yaz iznine geldiğimde sizinle görüşmek istiyorum. Gurbetçi biri olarak bizimde görüşlerimiz var. Yolunuz açık ve aydınlık olsun hemşerim.

Mustafa K.
Mustafa K. - 2 yıl Önce

Ali Çam hocam. Projeyi ilk başladığı günden itibaren takip eden biri olarak sizi tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. Her daim emrinizdeyim.

Dernek
Dernek - 2 yıl Önce

Ali Çam Beyefendi; Projenize ilk günden itibaren destek veren bir STK temsilcisi olarak sizi kutluyorum. Projeye dün imza attığımız gibi bugün de imza atmaya hazırız. Maddeler arasına mutlaka Kapalı Çarşı ile ilgili de bir madde acilen eklenmelidir. Ayrıca maddelerle ilgili apılan çalışmalar ve şehrin hangi noktada olduğunu da bilmek istiyoruz. Tekrar ellerine sağlık hocam.

imar
imar - 2 yıl Önce

İmar planı yapanlar çok acil 8. maddeyi okumalıdır. Kahramanmaraş'ın imar sorununu kökten çözecek bu maddeye dört elle sarılmalıyız. Harikasın hocam.

mhopur
mhopur - 2 yıl Önce

Neye layıksan öyle yönetilirsin. Okursan öğrenirsin, istersen alırsın , eleştirirsen düzeltirsin.

Hatice Koç
Hatice Koç - 2 yıl Önce

Ali bey çalışmalarınız ve bu şehir adına yapmak istedikleriniz çok güzel. Özellikle katılımcı yönetim anlayışını ve STK'larlın bu çalışmalara dahil edilmesi gerekliliğini vurgulamanız daha da önemli. Ancak son zamanlarda bu anlayıştan uzaklaşıldığonı görmekteyim. Onun için Kent Konseyinin tekrar demokratik yapı oluşturularak canlandırılması gerekmektedir. Belediye Meclis toplantılarına katılım sağlanmalıdırlar.Ancak o zaman bu şehrin geleceği ortak akılla alınan kararlarla belirlenir. İkinci önemsediğim konu kentsel dönüşümün hızlandırılması ve hakkıyla yapılması. Herkesin bildiği gibi kentsel dönüşüm şehrin ekonomik ve sosyal çöküntü alanlarında yapılması öncelikli iken Maraş'ta gelişme alanlarında,ömrünü tamamlamamış binalarda rant amaçlı yapılmaktadır. Üçüncü olarak yıaklaşık on yıldır başlanacak olan ama bir türlü başlanamayan ambalaj atıklarının kaynağından ayrıştırılması olayı.Geri dönüşüm tüm dünyada önemi gittikçe daha iyi anlaşılıp uygulanırken bizde on yıl içinde ciddi bir çalışma yapılamamıştır. Halbuki bu uygulama başladığında hem kentin çöp miktarı azalacak hem de ekonomik değer yaratılacaktır.

DeryaDeniz
DeryaDeniz - 2 yıl Önce

Kahramanmaraş'ımızı saha yaşanası bir şehir yapacak bu güzel çalışmanız için sizi kutluyorum Ali Çam öğretmenim. Sizi çok büyük bir ilgiyle takip ediyoruz.

hakan gemci
hakan gemci - 2 yıl Önce

konusu Kahramanmaraş olan her yerde GEMCİLER Kültür Dayanışma Derneği yönetimi olarak ve şahsım olarak sizlerleyiz Ali Bey..

Hakkı Erdemir
Hakkı Erdemir - 2 yıl Önce

Tebrik ediyorum Ali hocam ve destekliyorum

Elinize sağlık
Elinize sağlık - 2 yıl Önce

Hocam çalışmanız çok güzel, ama kısa zamanda şehrimizin gelişimi için temenni veya geniş çerçevede ne yapılması gerektiği değilde nokta atış önerilerin olması daha faydalı olur gibi duruyor. Ayrıca çalışmanın stratejik plan gibi ilk 5 yıllık 10 yıllık 20 yıllık öneriler/yapılması gereken hususlar şeklinde başlıklar altında netleştirilse daha faydalı olur.

Mustafa Bastırmacı
Mustafa Bastırmacı - 2 yıl Önce

Alı bey
Projenizden dolayı Kutlarım, Şahsıma Düşen her konuda yanınızda ve bizzat şahsen sizinle çalışmak isterim
Saygılar

İSA CANLI
İSA CANLI - 2 yıl Önce

ALİ HOCAM BU BEYANNAMEYİ BİZİM BAHTSIZ KAHRAMANMARAŞ İÇİN YAZMIŞSINIZ ÇOK GÜZEL TEMENNİLERDE BULUNMUŞSUNUZ. ÜÇ YILDA DEĞİLDE OTUZ YILDA BELKİ BUNLAR OLABİLİR. BU MEMLEKETİN EĞİTİM, DİNİ, KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK OLARAK GELİŞMESİ İÇİN BELEDİYE BAŞKANLARINI, VEKİLLERİNİ ŞEHRİN AĞALARI DEĞİLDE, TOPLUM TARAFINDAN BENİMSENEN İNSANLARIN SEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AYRICA KAMU KURUMLARINDAKİ İDARECİLERİN K.MARAŞ İÇİN TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASI GEREKMEKTEDİR.
ESKİ SANAYİYE 10. MADDE VE 24. MADDE UYGULANARAK BU BEYANNAMENİN YAPILABİLİR OLDUĞUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖSTERSİN BİZDE BU YÖNETİME İNANALIM... SAYGILARIMLA

sedat
sedat - 2 yıl Önce

her bir madde için 2 yıl çalışsak en az 78 yıl eder o zaman 100. yılımızda değilde 200. yılımızda bu dedikleriniz olur gibime geliyor... keşke yazdıklarınız gerçekleşse bizde yanılsak